بلندمرتبهسازی غیرمجاز شهرداری

Jahan e-Sanat - - News -

دبیر کمیته فنی ش//ورایعالی شهرس//ازی و معماری ایران با تاکید بر آنکه ضوابط بلندمرتبهس//ازی ارائهش//ده توسط ش//هرداری تهران با طرحجامع کمترین انطباق را دارد، گفت: موضوع انحراف مدیریتشهری تهران از سیاستهای بلندمرتبهسازی طرح جامع چه در مکانیابی و چه در ضوابط، کامال روشن است و درباره این تخلفات بارها به شهرداری تذکر داده شده ضمن اینکه موضوع به سایر دستگاهها نیز اعالم شده است.

احم//د نیکخواه، مع//اون دبیرخانه ش//ورایعالی و دبیر کمیته فنی ش//ورایعالی شهرس//ازی و معماری ایران در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت راهوشهرس//ازی، درباره بلندمرتبهس//ازیهای پایتخت و نقشی ک//ه ش//هرداری تهران در این خص//وص ایفا ک//رده و در عین حال به جای پاس//خگویی به عملکرد نامناسب خود در موضع پرسشگری قرار میگیرند، نکاتی را ارائه کرد و گفت: براس//اس اطالعات موجود، حدود 980 ساختمان بلندمرتبه در سطح شهر تهران ساخته شده است، که بیش از 400 مورد از آنها در س//الهای 84 تاکنون و عمدتا در مناطق شمالی و غربی پایتخت ایجاد شدهاند.

دبیر کمیته فنی ش//ورایعالی شهرس//ازی و معماری ایران تصریح ک//رد: بر اس//اس بن//د ‪«6- 5 -2»‬ طرح جامع ش//هر ته//ران مصوب س//ال 86 تا زمان تصویب و ابالغ ضوابط و مقررات ساختوس//ازهای بلندمرتبه، صدور هرگونه مجوز ساختوس//از توسط شهرداری تهران ممنوع بوده است.

نیکخواه گفت: با وجود آنکه مصوبه سال 1386 طرح جامع، شهرداری تهران را موظف کرده است تا ضوابط و مقررات ساختوسازهای بلندمرتبه را در اسرع وقت تهیه و به تصویب شورایعالی برساند اما تا سال 1393 این موضوع مس//کوت مانده، هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشد و بدون هیچ ضابطه مدونی ساختمانهای بلندمرتبه احداث شدند . نهایتا در اواخرسال 1393 در راستای سیاستهای جدید دولت و با دقت نظر رییس و دبیر ش//ورایعالی ضوابط و مقررات بلندمرتبهس//ازی از سوی کمیسیون ماده 5 تهران به شورایعالی ارجاع و بالفاصله در دستورکار بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: متأس//فانه ضوابط ارائه ش//ده توسط شهرداری تهران به لحاظ مکانیابی کمترین انطباق را با احکام طرح جامع داش//ت. در این ضوابط عالوه بر آنکه پهنههای خاص بلند مرتبهس//ازی نس//بت به طرح جامع تغییر اساسی کرده بود، در قالب پهنه عام بلندمرتبهسازی احداث س//اختمانهای بلند تقریبا در بخش قابلتوجهی از شهر تهران صرفا براس//اس اندازه قطعه و عرض معبر مجاز ش//ده بود. در حالی که کمتری//ن تاثیری از تحلیل ساختوس//ازهای بلندمرتبه وضع موجود، س//قف جمعیتپذیری طرح جامع، تهدیدات طبیعی و اکولوژیک و ... دیده نمیشد.

این کارش//ناس حوزه شهرس//ازی گفت: ش//ورایعالی شهرسازی و معماری ای//ران ضوابط بلندمرتبهس//ازی را در 93/12/25تا//سلج و 94/10/14 بررسی کرد و با تاکید بر مصوبه 1386 طرح جامع، دستور توقف هرگونه بلندمرتبهسازی در تهران را صادر و مقرر کرد تا موضوع ضوابط و مقررات بلندمرتبهس//ازی با رویکرد همهجانبه و منس//جم و خصوص//ا با انجام مطالعات مربوط به تأثیرات طبیعی آن بررس//ی و به شورایعالی ارسال شود.وی تصریح کرد: تامل شورایعالی در این فقره عمدتا ناظر به دو محور است؛ اول تحلیل و آسیبشناسی اقدامات گذشته و رصد تاثیرات آن به منظور دس//تیابی به چشمانداز روشن برای آینده و ثانیا لزوم بررسی و تحلیلی همه جانبه پیشنهادات جدید خصوصا در ابعاد زیستمحیطی .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.