500 فقره انشعاب فاضالب در شهرستان قدس نصب شد

Jahan e-Sanat - - News -

معصومه ابتکار که در حاشیه برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در بازدید از غرفه پتروشیمی شازند سخن میگفت، بار دیگر پتروشیمی شازند را یکی از صنایع غیرآالینده و پاک اعالم کرد. در سومین روز از این رویداد عظیم نفتی، غرفه پتروشیمی شازند میزبان معصومه ابتکار ریاست سازمان حفاظت محیطزیست بود. وی در خالل این بازدید گفت: پتروشیمی شازند یکی از صنایع پاک و غیرآالینده فعال کشور است و این موضوع با بازدیدهای دورهای و پایش آنالین این مجتمع کماکان مورد تایید سازمان حفاظت محیطزیست است. در این بازدید که شاهدایی، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابتکار را همراهی میکرد، ولدخانی مدیریت محترم عامل ضمن خیر مقدم به بیان فعالیتها و اقدامات زیستمحیطی انجام شده توسط شرکت پتروشیمی شازند پرداخت و از اجرای پروژه جامع آب و پساب در مجتمع سخن گفت.

محبوبه ابوالقاسمی- شهرقدس- مدیر امور آبفای شهرستان قدس از نصب 500 فقره انشعاب فاضالب در شهرک بسیج شهرستان قدس خبر داد. بهزاد رضوانی گفت: با توجه به ضرورت نصب انشعابات فاضالب و جمعآوری فاضالبهای خانگی شهرک بسیج در راستای کنترلآالیندههایزیستمحیطیکهبهدلیلرهاسازیشبانهفاضالبدرنهرهایموجوددر آن منطقه ایجاد و منجر به مراجعات مکرر اهالی شده بود، نصب انشعابات شهرک مورد نظر با اولویت انجام شد.وی افزود: در سال جدید نصب پنج هزار فقره انشعاب فاضالب در سطح شهرستان قدس در دستور کار قرار دارد. مدیر امور آبفای شهرستان قدس، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای طرحهای فاضالب جهت جلوگیری از تخریب محیطزیست و بهداشت عمومی از شهروندانی که تاکنون اقدام به خرید انشعاب فاضالب نکردهاند خواست تا با در دست داشتن آخرین صورتحساب آب بها به واحد امور مشترکین آبفای قدس مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.