افزایش 17 درصدی ترافیك هوایی ایران

Jahan e-Sanat - - News -

»جهان صنعت«- رییس س//ازمان هواپیمایی کش//وری با اشاره به اینکه تقاضای ناگهانی برخی کش//ورها، منجر ب//ه افزایش 17 درصدی ترافیک هوایی عبوری از روی ایران شده است، گفت: حتی پس از رفع شدن ش//رایط اضطراری در کشورهای همسایه یا منطقه، شرکتهای هواپیمایی به اس//تفاده از فضای پ//روازی ایران برای بخش قابلتوجهی از پروازهای خود ادامه میدهند. به گزارش سازمان هواپیمایی کشوری رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: مطابق مفاد کنوانسیون جهانی هواپیمایی غیرنظامی یا کنوانسیون شیکاگو، کشورهای عضو، متعهد به ارائه خدمات ناوبری هوایی جهت برقراری ایمن و پایدار جریان ترافیک هواییبینالمللیهستند.

علی عابدزاده اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران با توجه به وسعت سرزمینی، جایگاه جغرافیایی ویژه در اتصال ترافیکهای غرب به شرق و شمال به جنوب و تواناییها و زیرساختهای مناسب و ایمن در حوزه ناوبری هوایی همواره یک بازیگر کلیدی در برقراری جریان ترافیک هوایی در سطح بینالملل بوده است.

وی تصریح کرد: کشور ایران، نقطه اتصال مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا، آس//یا و اروپاست و حجم وسیعی از ترافیک هوایی از کشورهای واقعش//ده در ای//ن مناطق، که هرکدام طرح ناوب//ری هوایی و مدیریت ترافیک هوایی خاص خود را دارا هستند، به فضای پروازی کشور وارد و توزیع میشوند. معاون وزیر راهوشهرسازی افزود: ظرفیت، جایگاه و تعهد کشور در هوانوردی بینالمللی باعث شده تا فضای ایران در شرایط خاص و اضط//راری بهعنوان نقطه اتکایی ایمن و امن ارزش//ی دوچندان برای حملونقل هوایی جهانی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.