راهاندازی نوبتدهی تلفنی کلینیك فجر انقالب

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: سیستم نوبتدهی الکترونیکی کلینیکتخصصیوفوقتخصصیفجرانقالبایالمواقعدرمحلبیمارستانشهیدمصطفی خمینی )ره( راهاندازی شد. به گزارش خبرنگار »جهان صنعت« محمدرضا سپهر با اعالم این خبر اظهار کرد: بیماران و مراجعان میتوانند بدون مراجعه حضوری به کلینیک تخصصی و فوق تخصصی با شمارهگیری شماره چهار رقمی 3890 از تلفن ثابت و شماره 0843890 تلفن همراه از خدمات نوبتدهی این سیستم بهرهمند شوند و خدمات مربوط به رزرو و نوبتدهی و ارائه قطعی نوبت تلفنی را دریافت کنند. ویافزود:اینسیستمبااتصالبهسیستمنوبتدهیامکانارائهنوبتتوسطتلفنبهصورتگویارافراهمکردهونوبتهایموجوددرسیستم تلفن گویا به صورت صوتی برای کاربر پخش میشود و بیمار با فشار کلید گوشی در منوهای سیستم انتخاب خود را ثبت میکند.سپهر تاکید کرد: در این سیستم نوبتدهی در نهایت برای کاربر کد رهگیری ارائه میشود که با مراجعه به مرکز و وارد کردن کد رهگیری در باجه اقدام به چاپ نوبت خود میکند و نوبتهای اخذ شده توسط تلفن گویا در صف نوبتهای سیستم قرار گرفته و در صورت چاپ شدن نوبت در موعدسررسیدتوسطباجهفراخوانیمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.