پیگیری تاسیس باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه فرهنگی و ورزشی شهرداری رشت با هدف فعالیت در زمینه علوم و فنون و رشتههای مختلف ورزشی اعم از فوتبال، والیبال، فوتسال و فعالیتهای فرهنگی از جمله گرایش نسل جوان به ورزش، جشنهای ملی مراسمها و مناسبتها در جهت رشد و پرورش اس//تعدادهای ورزش//ی در بعد قهرمانی تاسیس میشود.گفتنی است که مرکز اصلی موسسه شهر رشت در باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری رشت واقع در تقاطع غیرهمسطح میدان انتظام سالن ورزشی آتشنشانی است.سرمایه موسسه و سایر کمکهای نقدی و غیر نقدی ازطرف شهرداری رشت تامین میشود و پس از تعیین و انتخاب مدیرعامل باشگاه تصمیمگیری نهایی در مورد باشگاه، تالش در جذب و جمعآوری کمکهای مالی برای باشگاه و رسیدگی به تخلفات مدیرعامل در حیطه وظایف هیاتمدیره خواهد بود. الزم به ذکر است در صورت خرید باشگاه سپیدرود با حفظ هویت و نام این باشگاه، حمایتهای مالی از طریق این باشگاه خواهد بود و تمامی فعالیتهای آن تحتالشعاع وظایف و فعالیتهای باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.