توقف پروازها به نجف از 10 تیر

Jahan e-Sanat - - News -

ف/ارس- دبی//ر انجم//ن ش//رکتهای هواپیمای//ی گف//ت: وضع عوارضگمرکی نامتعارف از سوی فرودگاه نجف و عطف به ماسبقکردن آن از س//ال 2010 میالدی در کنار نرخ گران هندلینگ و س//وخت باعث ش//د ایرالینها تصمیم بگیرند پروازهای نجف را از 10 تیر 96 متوقف کنند.

مقصود اس//عدی س//امانی گفت: فرودگاه نجف بهتازگی عوارضی را تح//ت عن//وان عوارض گمرکی وضع کرده اس//ت بدین ترتیب که شرکتهای هواپیمایی ایرانی باید از سال 2010 میالدی تاکنون بهازای هر پرواز، حدود 85 دالر به این فرودگاه پرداخت کنند و در واقع در سالجاری با وضع این قانون، آن را عطف بهماسبق هم کرده است.

وی بیان کرد: از س//وی دیگر فرودگاه نجف در ازای پروازهایی که به این فرودگاه انجام میش//ود، به ازای هر صندلی، مبلغ 15 دالر از ش//رکتهای ایران//ی دریافت میکند ضمن آنک//ه مبلغ 10 دالر هم از مس//افران در ف//رودگاه دریافت میکند. دبیر انجمن ش//رکتهای هواپیمای//ی بیان کرد: هزینه هندلینگ پرواز در فرودگاه نجف تقریبا چهار برابر هزینه هندلینگ پرواز در فرودگاههای ایران اس//ت ضمن آنکه هزینه س//وخت در فرودگاه نجف 98 س//نت و حدود چهار برابر هزینه سوخت ایرالین در ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.