حضورصنایعغذاییوآشامیدنیاصفهان در بازار قطر

Jahan e-Sanat - - News -

بیستویکمینجلسهکمیتهتوسعهصادراتکمیسیونتجارتاتاقبازرگانی اصفهان با عنوان »محاصره اقتصادی قطر فرصت طالیی برای ایران« با حضور جمعی از صادرکنندگان در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

مسعود گلشیرازی، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: از فرصت پیشآمده در بازار قطر باید نهایت استفاده را برای تولید و تجارت استان اصفهان ببریم.وی افزود: واحدهای تولید محصوالت غذایی و آشامیدنی استان میتوانند با همکاری شرکتهای مدیریت صادرات بهصورت عملیاتی در بازار قطر حضور پیدا کنند و کمیسیون آماده هرگونه همکاری در این زمینه است.گلش//یرازی از تش//کیل کارگروه تخصصی ویژه بازار قطر زیرمجموعه کمیته توسعه صادرات کمیسیون خبر داد و گفت: سازماندهی صنایع غذایی و آشامیدنی استان برای حضور عملیاتی در این بازار در دستور کار این کارگروه قرارگرفته اس//ت. وی نقش شرکتهای مدیریت صادرات را بهعنوان عامل تقویت تولید توصیف کرد و گفت: تولید بدون تجارت منتهی به شکستاستوشرکتهایمدیریتصادراتمیتوانندنقشبازرگانیواحدهای تولیدیرابرعهدهبگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.