اصفهان0041،شهریبدونپسماند

Jahan e-Sanat - - News -

شهرداراصفهاندرجلسهشورایمدیریتسازمانپسماندشهرداریگفت: سال49 استراتژیپسماندشهرداریاصفهانبهگونهایطراحیشدهکهتاسال 1400 اصفهانبهشهریبدوندفعپسماندتبدیلشود.مهدیجمالینژادبابیان اینکهبهدنبالاستفادهازروشهاضمقراردادطراحیپایهامکانسنجیاولیهشهر اصفهانبایکشرکتدانمارکیدرابتدایسال49 منعقدشد،اذعانداشت: سازمانمدیریتپسماندبابرگزاریکمیتهفنیتخصصیدررابطهباتکنولوژی هاضم با دعوت از اساتید دانشگاه اسناد و مدارک پایه را مورد بررسی قرار داده و بهمطالعهانواعکارخانههایموفقهاضمموجوددردنیاپرداختهاست.ویتصریح کرد: بررسی مدیریت پسماند مبتنی بر رویکرد توسعه پایدار، بررسی وضعیت موجود،بهروزرسانیآماری،بررسیسابقهکارخانههایهاضمموفقدردنیا،بررسی انواع روشهای موجود مدیریت مواد آلی پسماند شهری، معرفی و ارزیابی12 شرکت برتر فعال در حوزه هاضم با خوراک پسماند شهری، بررسی و معرفی معیارهای تصمیمگیری از اقدامات انجام شده در حوزه پسماند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.