امضای توافقنامه احداث آموزشگاه خیری در الهیجان

Jahan e-Sanat - - News -

BAT-

متن توافقنامه احداث آموزشگاه 12 کالسه الهیجان با حضور مدیرکل محترم نوسازی مدارس استان و خیر ارجمند پورخصالیان امضا شد. توافقنامه احداث آموزشگاه 12 کالسه الهیجان توسط خیر نیکاندیش پورخصالیان، خیر مدرسهساز مقیم آلمان و مقدم، مدیر کل نوسازی مدارس استان گیالن امضا شد. گفتنی است این آموزشگاه خیری با هزینهای بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون تومان احداث و تحویل دانشآموزان و مردم خوب این دیار از کیان اسالمی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.