توزیع غیرقانونی قارچ کش پنکونازول

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر حفظ نباتات س//ازمان جهاد کش//اورزی گیالن خبر داد: براس//اس گزارشهای واصله و مشاهدات انجام شده ترکیبی با نام قارچکش پنکونازول ‪%20 EW‬ منتسب به ساخت کارخانه تراگوسای کشور اسپانیا و شرکت واردکننده توسعه کشاورزی هزاره سوم در پارهای از مناطق توزیع و عرضه شده است که با توجه به برخورداری از محتویات ناشناخته و تقلبی و ورود از مجاری غیرقانونی )فارغ از اقدامات نظارتی سازمان حفظ نباتات( با تغییر مندرجات لیبل اصلی )پاک کردن شماره بچ و تاریخ تولید اصلی و درج شماره بچتقلبی وتاریختقلبی(2017/02غیرقانونیاعالممیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.