عزم صنعت برق برای مبارزه با سرقت انرژی جدی است

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم در حاشیه جلسه کمیته انشعابات غیرمجاز گفت: هرگاه با خرد جمعی و رویکرد تیمی با مقولههای مختلف برخورد شود شاهد آثار مثبت آن هستیم. هادی شیرخانی در همین باره افزود: طرح جهادی کاهش تلفات به عنوان یک نمونه بارز فعالیت تیمی و عملگرایی مطلق با همراهی و همیاری تمامی واحدهای شرکت نشان داد که میتوان برای توسعه همهجانبه نیز از این مدل بهره جست.وی با اشاره به روند جمعآوری انشعابات غیر مجاز در استان در راستای طرحجهادیمبارزهباپدیدهشومسرقتانرژییادآورشد:تاحصولنتیجهمطلوبراهزیادی داریم ولی باید مبارزه با این بداخالقی اجتماعی در صدر فعالیتهای شرکت قرار گیرد.رییس هیاتمدیرهشرکتتوزیعبرقایالماظهارداشت:باتوجهبهمصوبهجدیدمجلسدرخصوص مبارزه و تعیین جریمه نقدی برای مجرمان انتظار میرود شاهد کاهش این حرکت ناشایست باشیم ولی با این وجود این شرکت روابط خود را با مراجع قضایی و نیروی انتظامی محکمتر خواهد کرد و مجرمان باید بدانند که عزم صنعت برق برای صیانت از سرمایههای ملی جدی است .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.