قوانین خاک میخورند!

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بازرگانی- بهبود فضای كسب و كار و همچنینایجاداشتغالازجملهمسوولیتهایمهم دولت در س//الجاری به شمار میرود چراكه رتبه و نمره كشور در شاخص كسبوكار بسیار پایین است و نیاز به اصالح دارد. این در حالی است كه برای بهبود وضعیت معیشتی، مقابله با آسیبهای اجتماعی و همچنین افزایش قدرت خرید خانوار، فراهم بودن كار مناس//ب یكی از پیششرطهای مهم برای رشد اقتصادی جامعه به شمار میرود. از این رو از اوایل سالجاری در نشستهای مختلف دولت و یا بخش خصوصی شاهد طرح این موضوع و راهكارهایی برای مقابله با بیكاری و بهبود فضای كسب و كار بودهایم چراكه به گفته فعاالن اقتصادی، یكی از مهمترین مسوولیتهای دولت دوازدهم، توجه به این مساله و همچنین همكاری با بخش خصوصی برای فراهم كردن زیرساختها و شرایط مناس//ب برای بهبود فضای كسب و كار است. بر همین اساس سی و هفتمین نشست كمیسیون تسهیلكسبوكاراتاقبازرگانیتهراننیزبهبررسی وضعیت ایران در شاخص شروع كسبوكار و نیز الزامات فنی ارتقای رتبه ایران اختصاص یافت. این البته تنها موضوع مورد بررسی در این كمیسیون نبود و اعضای حاضر در نشست در مباحث خود، گریزی هم به قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اصالح آن زدند. اعضای كمیسیون كسبوكار اتاق تهران عالوه بر تاكید بر لزوم همكاری با دولت برای بهبود رتبه و نمره كشور در شاخص كسبوكار، بر همصدایی در اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده تاكید كردند. وفاقدولتومجلس درابتدایایننشست،محمدرضانجفیمنشكه ریاست كمیسیون تسهیل كسبوكار اتاق تهران را برعهده دارد، با اشاره به موضوعی كه این كمیسیون برای بحث و بررسی برگزیده است، گفت: در حال حاضر بر س//ر بهبود فضای كسبوكار در دولت و مجلس وفاق ایجاد شده است كه مایه خوشحالی است. البته در بهبود فرآیندهای تسهیل كسبوكار نبای//د چرخ را از نو اختراع كنی//م و ضرورت دارد مطالعاتی كه دستگاههای مختلف در این باره به انجام رساندهاند، مورد توجه و استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینكه اگر به جای صرف ارتقای رتبه، بهبود نمره كش//ور در شاخص بهبود كسبوكار مالک قرار گیرد، ثمرات بیش//تری در پی خواهد داش//ت، افزود: میتوانیم در این م//ورد به وزارت اقتصاد، پیشنهادات اصالحی نیز ارائه كنیم. یكی از ماموریتهای كمیسیون ما تالش در جهت بهبود فضای كسبوكار كشور است. بنابراین باید برای پیش//برد پروژه بهبود فضای كس//بوكار در كنار وزارت اقتصاد قرار بگیریم.

نجفیمنش همچنین با اشاره به جلسهای كه با حضور كارشناسان مركز پژوهشهای مجلس در اتاق ایران برگزار شده است، خاطرنشان كرد: در این جلسهپیشنهادیكهبخشخصوصیارائهكرد،این بود كه سازوكاری فراهم شود كه این نوع مالیات از مصرفكننده نهایی دریافت شود.

رییسكمیسیونتسهیلكسبوكاراتاقتهران در ادامه از سارا افتخاری، كارشناس دفتر پایش و بهبود محیط كس//ب وكار وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست كرد حاصل مطالعات و اقدامات این دفتر را تشریح كند.

وضعیت ایران از نظر شاخصهای9گانه بانکجهانی

در این راستا افتخاری نیز در ابتدای سخنان خود این توضیح را ارائه كرد كه بر اساس تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر فضای كسبوكار، وزارت امور اقتصادی و دارایی این تكلیف را پیدا كرد كه جایگاه ایران را در شاخص شروع كسبوكار بهبود بخشد. به همین سبب دفتری برای اجرای این قانون در وزارت اقتصاد تشكیل شد.

او گفت: پس از شكلگیری این دفتر، وضعیت ایران از نظر شاخص سهولت شروع كسبوكار مورد بررسی قرار گرفت و در این بررسیها تجربیات سایر كشورها نیز مرور شد. همچنین این دفتر ارتباطی منطقی با دیگر قوای كشور نیز برقرار كرد.

س//ارا افتخ//اری اف//زود: برمبن//ای نتایج این بررسیها، پیشنهاداتی در قالب یك پیشنویس از وظایف دستگاههای مختلف در جهت سادهسازی فرآیندهای شروع كسبوكار تهیه و به هیات وزیران تقدیم ش//د كه پس از بررسی این پیشنهادات در نهایت 24 اردیبهشتماه به تصویب هیات وزیران رسید.

وی در ادامه گزارشی از بررسیها و الزامات فنی پیشنهادی دفتر پایش و بهبود محیط كسبوكار وزارت اقتصاد برای اجرای برنامه عملیاتی ارتقای رتبه ایران در شاخص بهبود محیط كسبوكار ارائه كرد. افتخاری گفت: مقایسه امتیاز و رتبه 2017 ایراننسبتبهگزارشبازبینی6102 نشانمیدهد كه با وجود بهبود امتیاز از 57/08 به 57/26 رتبه ایران از 117 به 120 تنزل یافته است.

وی وضعیت ایران را از منظر شاخصهای9گانه بانك جهانی در حوزه شروع كسبوكار تبیین كرد و در نهایت پیشنهادات اجرایی برای بهبود جایگاه ایران را مورد اشاره قرار داد.

برای مثال پیش//نهادات مطرحش//ده توسط ای//ن كارش//ناس دفت//ر پایش و بهب//ود فضای كسبوكار در مورد شروع كسبوكار چنین بود: لزوم برق//راری ارتباط الكترونیكی بین ادارهكل ثبت ش//ركتها با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به نحوی كه فرآیندهای مربوط به این سازمانها از طریق درگاه ثبت شركتها صورت گیرد؛ لزوم فراهم س//اختن امكان اس//تفاده از امضای الكترونیكی در فرآیند ثبت شركت توسط دستگاههای مسوول در این حوزه و لزوم برقراری ارتباط بین ادارهكل ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری با ادارهكل عفو و بخشودگی و سجل كیفری قوه قضاییه به منظور حذف مرحله اخذ گواهی عدم سوءپیشینه.

او همچنین برای تس//هیل فرآیند اخذ مجوز ساخت نیز پیش//نهادی را ارائه كرد و گفت: باید پنجره واحد خدمات ش//هری به منظور متمركز كردنرسیدگیبهدرخواستاخذمجوزهایمرتبط با بخش ساختوساز و كاهش مراحل زمانی و هزینه شاخص اخذ مجوزهای ساختوساز بانك جهانی عملیاتی و اجرایی ش//ود؛ ش//ركت آب و فاضالب تع//داد روزهای الزم برای دریافت انش//عاب آب و فاضالب را كاهش دهد و شهرداری تهران و وزارت راه و شهرسازی كلیه قوانین و مقررات و رویههای اداری مرتبط با مجوزهای ساختوساز را به صورت یك بسته كامل در سایت خود قرار دهد.

افتخاری پیش//نهاداتی هم در مورد ش//اخص اخذ اعتبار ارائه كرد نظیر تشكیل كمیته مشترک متش//كل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی و ش//ركت مش//اوره رتبهبندی اعتباری ایران به منظور پیادهس//ازی س//امانه ثبت وثایق، پیادهسازی سیس//تم ثبت دادهها از طریق پایگاه آنالین ثب//ت وثیق//ه، موافقت بان//ك مركزی با درخواس//تهای عضویت موسسات خردهفروشی در سامانه اعتبارس//نجی و الزام شركتهای آب، برق، مخابرات و تلفنهمراه مبنی بر ارائه اطالعات به سامانه اعتبارسنجی. دغدغهایبهنامضمانتاجرایی پ//س از ارائه این گ//زارش، فعاالن اقتصادی و س//ایر كارشناس//ان حاضر در این نشس//ت، دیدگاهه//ای خ//ود را مطرح كردن//د. بر همین اساس فریدون طالییزاده، مشاور امور مالیاتی ریی//س اتاق ته//ران با اش//اره ب//ه تعیین این الزامات و ابالغی//ه جدید دولت در حوزه بهبود فضای كس//بوكار گفت: ب//رای تصویب قوانین و بخشنامهها زحمات بسیاری كشیده میشود اما عدم اجرای این قوانین معموال بازخواست و بازخوردی در پی ندارد.

حسن عابدیجعفری، دیگر عضو كمیسیون تسهیل كسبوكار اتاق تهران نیز گفت: مساله اصلی در بررسی موضوع جایگاه ایران در شاخص سهولت كسبوكار، هدفگذاری است به این معنا كه قرار اس//ت نمره ای//ران از چه عددی به چه عددی برسد.

در عی//ن حال، گزارش ارائهش//ده از س//وی مسووالن دفتر پایش و بهبود فضای كسبوكار راجع به شاخص آغاز كسبوكار است. خود مقوله كسبوكار به اتاقهای بازرگانی مربوط میشود و اینكه اتاقها برای توانمندس//ازی بنگاهها چه اقدامات//ی را به انجام رس//اندهاند. به بیان دیگر بنگاههای توانمند میتوانند از محیط بهبودیافته بهرهبرداری شایستهتری داشته باشند.

حبیباله انصاری نیز با اش//اره به بخشنامه دولت كه در خصوص بهبود فضای كسبوكار به تصویب رسیده است، به ضمانت اجرایی آن تردید وارد كرد و گفت: مشكل اساسی ما كمبود قانون و مصوبه نیست بلكه مساله اصلی، نبود نگاه جامع برای اجرایی شدن این قوانین است.

هومن حاجیپور، معاون كسبوكار اتاق تهران نی//ز مصوبه اخیر دولت را ج//زو قوانین مترقی خواند و گفت: وظیفه اتاقها این است كه بندبند آن را آنالیز كرده و اجرایی شدن این قوانین را از دولت به طور جدی مطالبه كنند. اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع دیگری كه در این جلس//ه به بحث و بررس//ی گذاشته شد، اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده بود.

بر همین اس//اس حاجیپور گفت: باید این ای//راد را به خود وارد بدانی//م كه هنوز در مورد این مس//اله از تمام تشكلهای اقتصادی بخش خصوصی و اتاقه//ای بازرگانی صدای واحدی شنیده نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.