بىثباتى منطقه خاورمیانه آفت تجارت ايران

Jahan e-Sanat - - News -

میزان- اگرچه تنشهای سیاسی در بازار قطر فرصت مناسب صادراتی را پیشروی ایران قرار داده و باید فرصتهای این كشور شناسایی شود اما در این میان باید توجه داشت كه هرگونه بیثباتی در منطقه به نفع تجارت ایران نخواهد بود و شاید این موضوع بتواند فرصتی برای تجار ایران ایجاد كند در حالی كه ادامه این وضعیت به نفع اقتصاد كشور نخواهد بود. در همین رابطه عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینكه هرگونه بیثباتی در منطقه به نفع تجارت ایران نخواهد بود گفت:بازارقطرنسبتبهبازارهاییمانندروسیهوتركیهبسیاركوچكبودهوباید هرچه زودتر فرصتهای این كشور شناسایی شود، اما نكتهای كه در حال حاضر اهمیت دارد ایجاد زیرساختهای الزم برای استفاده از این فرصتهاست.

عباس آرگون با بیان اینكه تولید محصوالت باید كیفیت باالیی داش//ته باش//د تا بتوان از این فرصتها استفاده كرد، خاطرنشان كرد: كیفیت یكی از مهمترین معیارهایی است كه برای استفاده از این فرصتها باید در نظر داشت و این موضوع نه تنها برای فرصتهای مقطعی بوده بلكه نیاز توسعه بازارهای صادراتی كشور است.

آرگون ادامه داد: در این بین ایران برخی از بازارهای داخلی خود را به واردات تخصیص داده و باید این موضوع با اصالح نگرش اقتصادی تغییر كند و این امر مستلزم توجه بیشتر به بخش خصوصی و مردمی كردن اقتصاد كشور است.

عضواتاقبازرگانیتهراندرارتباطباتفاوتسرعتصادراتایرانباكشورهایی مانند تركیه، گفت: علت تفاوت در كندی سرعت صادرات ایران در مقایسه با اكثر كشورها نبود زیرساختهایی برای صادرات بوده و باید نگرش دولتها از وارداتمحوری به صادراتمحوری تغییر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.