بازارگوشتتاپايانماهرمضانبهثباتنمىرسد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- در حالی كه بازار گوشت این روزها وضعیت نامناسبی دارد، رییس شورای تامینكنندگان دام زنده با بیان اینكه در زمینه ساماندهی بازار گوشت اقدامات خوبی انجام شده است، اظهار داشت: هنوز تاثیر این اقدامات بر بازار مشخص نشده است و مدتی طول میكشد تا اثرات كارهای اجرا شده قابل رویت باشد. منصور پوریان با بیان اینكه صادرات دام همچنان ممنوع است، گفت: ما از كشورهایی مانند گرجستان و ارمنستان دام و گوشت خریداری و آنها را به قطر و امارات صادر میكنیم.

رییس شورای تامینكنندگان دام زنده با اشاره به اینكه هماكنون از چند كشور گوشت بسیار باكیفیت را با قیمتهای مناسب وارد میكنیم، اضافه كرد: مازاد این كاالی وارداتی را با قیمتهای مناسب به كشورهایی مانند قطر صادر میكنیم؛ به عبارتی دام گرجستانی، دام ارمنستانی ...و را به امارات، قطر ...و صادر میكنیم چراكه دام این كشورها ارزان اما دام ایرانی گران است و به درد اقدامات بازرگانی نمیخورد و صرفه اقتصادی ندارد.

وی همچنین تصریح كرد: در حال حاضر روی پرواربندی بره كار میكنیم و بعد از ماه رمضان این كار به طور جدی پیگیری خواهد شد. این در حالی است كه سیستم تولید دام سبك ما بیشتر روستایی و عشایری است و پرواری نیست و برنامهریزیدراینسیستمكارسختیاست.پوریانبابیاناینكهسیستمداخلی الشهراباقیمتباالعرضهمیكند،افزود:برایتعادلالشه92 هزارتومانیوارد میكنیم تا بازار متعادل شود و فكر میكنم تا پایان ماه رمضان این تعادل در بازار ایجاد شود؛ چراكه هر چه دام روی دست دامداران و دالالن بماند هزینه زیادی برای آنان دارد و به نفعشان نیست كه این روند ادامه یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.