ورود میوههای نوبرانه جديد به بازار

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- چند وقتی میشود كه بازار میوه و ترهبار با عرضه میوههای نوبرانه و بهاری از جمله گیالس،آلبالو و آلو قرمز همراه شده است؛ میوهایی كه برخی از آنها در روزهای اخیر مانند گوجه سبز با كاهش قیمت همراه شدهاند و برخی هنوز روند صعودی خود را دارند. وضعیت تقاضا به گفته برخی از عرضهكنندگان چندان مطلوب نیست هر چند به طور معمول با رسیدن اقالم جدید تقاضا برای آنهابیشترمیشود.درمیاناقالمتازهومیوههایبهاریهركیلوگرمزردآلو0008 تومان،گیالس31 هزارتومانوآلبالوكیلویی21 هزارتومانبهطورمتوسطدر بازار عرضه میشود. همچنین گوجه سبز كیلویی 8000 تومان و توت فرنگی كیلویی21 هزارتومانقیمتدارد.

درمیاندیگراقالممیوه،سیبقرمزكیلویی0006 تومان،سیبزردكیلویی 5500 توم//ان، انگور 5000 توم//ان، موز 5500 تومان، نارگیل 6000 تومان، آناناس 15 هزار تومان، گریپ فروت كیلویی 3500 تومان، آلو قرمز كیلویی 8000 تومان،خیاردرختیكیلویی0003 تومان،وخیاربوتهایكیلویی0053 تومان، عرضه میشود.

همچنیندرمیاناقالممختلفترهبارسیبزمینیكیلویی0002 تومان،پیاز كیلویی0051 تومان،گوجهفرنگیكیلویی0053 تومان،لیموترشكیلویی01 هزارتومان،فلفلدلمهای0003 تومانوبادمجانكیلویی0081 تومانقیمت دارند.درمیانسایراقالممیوهچغندركیلویی0002 تومان،هندوانه0001 تومان، كاهوكیلویی0002 تومانوهویجكیلویی0002 تومانفروختهمیشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.