تشديد مبارزه با تب کريمه کنگو در 5 استان

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم-تاكنونحدودچهارمیلیاردتومانسمبرایمقابلهباكنهناقلبیماری تب كریمه كنگو مصرف شده است. همچنین بر اساس اعالم وزارت بهداشت درباره مشاهده موارد بیماری در انسانها، مبارزه با عوامل بیماریزا در بخش دام درروستاهاوشهرستانهایاستانهایسیستانوبلوچستان،هرمزگان،كرمانشاه، اصفهانومازندرانتشدیدشدهاست.برهمیناساسرییسسازماندامپزشكی با بیان اینكه تاكنون سازمان تمام سموم خریداریشده را در استانها توزیع كرده است، گفت: برای خرید سموم مورد نیاز اقدام كردیم و تالش میكنیم تا جایی كه امكان دارد برای رعایت ضوابط زیستمحیطی با اجرای روشهای مدیریت پیشگیری، از سموم كمتری استفاده شود.

مهدی خلج اظهار كرد: جلوگیری از كشتار دام در كشتارگاههای غیرمجاز و كشتار در مكانهایی غیر از كشتارگاههای صنعتی، مبارزه با انگلها و كنهها، الزام رعایتاصولنگهداریگوشتدرسردخانهویخچالبهمدت42 ساعتازجمله اقدامات سازمان دامپزشكی كشور برای جلوگیری از شیوع بیماری تب كریمه كنگو بهویژه در پنج استان مورد گزارش وزارت بهداشت بوده است.

گفتنیاستویروسبیماریتبكریمهكنگودرطبیعتپایداراستوبراساس شواهد علمی قابل حذف نیست بنابراین صاحبنظران جهانی برای پیشگیری از ابتال به این بیماری بر آموزش عمومی تاكید دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.