توسعه صنعت انرژی با اهرم خصوصی ها

Jahan e-Sanat - - News -

ب//ا توجه به واقعي نب//ودن قيمت آب و برق، دولت در حال حاض//ر در اقتصاد صنعت برق و انرژي وضعيت مطلوبي ندارد.

در همين راستا واقعي کردن هزينه تمامشده در برنامه ششم توس//عه از جمله سياستهاي وزارت نيرو است.

اگر قيمتها به س//مت واقعي ش//دن برود و اقتصاد برق رعايت شود، سرمايهگذاريهاي زيادي در توليد، خطوط انتقال و شبکه توزيع ميشود زيرا پول برق از مردم گرفته ميشود و قرار نيست 10 يا 15 درصد را مردم بدهند و 85 درصد را دولت بهعنوان يارانه بدهد.

از اي//ن رو چيتچيان با اش//اره به اينکه در قانون برنامه ششم توسعه تصويب شده خدمات برق بايد تا پايان اين برنامه به قيمت واقعي خود برسد، تصريح کرد: اين کار بايد سال به سال و به صورت گام به گام و به تدريج انجام شود تا فشاري به مصرفکنندگان وارد نشود.

به گفته وزير نيرو صنع//ت آب و برق داراي اين امکان است که براي انجام تمام فعاليتهاي خ//ود اتکا به منابع دولتي را به صفر برس//اند به شرط آنکه هزينه خدمات از مشترکين دريافت شود و در دولت دوازدهم به سمت واقعي شدن قيمتها پيش برويم.

حميد چيتچيان در حاشيه آيين بهرهبرداري از تصفيهخانه فاضالب ش//هر پرديس در جمع خبرنگاران با اش//اره به اينکه تامين منابع مالي براي پروژههاي صنع//ت آب و برق از مهمترين اولويتهاي وزارت نيرو در دولت دوازدهم است، افزود: فناوريهاي صنعت آب و برق، شرکتهاي سازنده تجهيزات، پيمانکاران و مشاوران صاحب صالحيت و دانش فني الزم در کشور موجود است و تامين منابع مالي ميتواند جهشي را در صنعت آب و برق کشور به ارمغان آورد.

وي با بي//ان اينکه اگر بخواهي//م در ارتقاي س//طح خدمات ارائهشده به مردم شاهد جهش قابل توجهي باشيم نبايد فقط به منابع دولتي که روزبهروز در حال کاهش است متکي باشيم، اظهار کرد: استفاده از سرمايه بخشخصوصي داخلي و طرحهاي فاينانس خارجي و سرمايهگذاريهاي اين بخش ميتواند س//ريعتر ما را به اهدافمان برساند.

وزير نيرو ادامه داد: الزمه اين کار اين است که خود آن فعاليت جوابگوي بازپرداخت اقساط اين سرمايهگذاريها باشد.

چيتچيان يادآور شد: در دولت يازدهم بيش از شش هزار ميليارد تومان از پروژهها و طرحهايي که اجراي آن جزو وظايف حاکميتي بود، توسط بخشخصوصي به سرانجام رسيد.

وي افزود: نبايد تصور کنيم که اگر قيمتها کمي افزايش پيدا کند براي مردم مشکالتي به وجود ميآيد چراکه با واقعي شدن قيمتهاي آب و برق ميتوان اشتغال زيادي را به وجود آورد.

وزير نيرو اظهار داش//ت: بارها عنوان ش//ده موضوع آب براي کشور از حساسيت فوقالعاده برخوردار اس//ت و عالوه بر اينکه در مصرف آب دقت ميکنيم و بايد براي آن صرفهجويي جدي داش//ته باشيم، بايد براي حفاظت منابع آب نيز تالش بيشتري کنيم.

چيتچيان با بيان اينک//ه اجراي طرحهاي فاضالب از ارکان س//المت جامعه اس//ت، افزود: وقت//ي آب آلوده پخش ميش//ود به همراه خود بيماري و هزينههاي گزاف درماني دارد بنابراين با اجراي طرحهاي تصفيه فاضالب اوال سالمت جامعه حفظ شده و ثانيا نياز به هزينه باالي درمان نخواهيم داشت.

وي در ادامه با اش//اره به عملکرد دولت دهم در بخش تحت پوشش قرار دادن جمعيت شهر پرديس در بخش تصفيه فاضالب اظهار داشت: تصفيهخانهپرديسابتدابراي08 هزارنفرطراحي شده بود و در روند پيشرفت کار پيشبيني شد که به 50 هزار نفر افزوده شود. در دولت دهم به صورت خلقالس//اعه و بدون کار کارشناسي و از مسير پرواز هليکوپتر بدون توجه به نقطهنظر وزارت نيرو تصميمگيري ميشود که 330 هزار نفر به اين جمعيت اضافه شود بدون اينکه تامين آبشرب و دفع فاضالب را در نظر بگيرند.

بنابراين يکي از درسهاي ما اين است که براي استقرار جمعيت و مراکز صنعتي و حتي مراکز کشاورزي يکي از اوليهترين بررسيها يعني وجود آب را در نظر بگيريم و تاثير تمرکز جمعيت بر محيطزيست را نيز فراموش نکنيم اما متاسفانه ميبينيماينموضوعاتدربرخيتصميمگيريها در حاشيه قرار ميگيرد.

هش/دار وزي/ر ني/رو براي خاموش/ي تابستان

چيتچيان همچنين درخصوص گذر از پيک مصرف تابستان تصريح کرد: از پيک سال گذشته تا امس//ال حدود دو هزار مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار ش//ده و در کن//ار آن برنامهريزيهاي گستردهاي براي مديريت بار و مديريت مصرف انجام شده تا در چند روزي که احتمال وقوع پيک بيشتر است، بتوانيم مصارف صنعتي، کشاورزي و عمومي برق را کاهش دهيم و خطر خاموشي را پشت سر بگذاريم.

وي با اش//اره به مجموعه کارهايي که انجام شده است، اظهار اميدواري کرد تابستان امسال نيز همچون س//الهاي گذشته بدون خاموشي سپري شود.

وزير نيرو با اشاره به افزايش درجه حرارت در برخي از شهرهاي کشور و افزايش 10 درصدي مصرف برق از پيک سال گذشته تاکنون از مردم خواست همچنان سالهاي گذشته با مديريت در مصرف برق، وزارت نيرو را در خدماترساني بهتر ياري کنند.

چيتچيان ادامه داد: اگر بخواهيم 10 درصد افزايش مص//رف برق را از طري//ق نيروگاههاي جديد تامين کنيم بايد از تابس//تان گذش//ته تا تابستانامسالهفتهزارو006 مگاواتنيروگاه جديد اح//داث ميکرديم و نيازمند منابع مالي زيادي بودي//م در حالي که ما با احداث دو هزار مگاوات نيروگاه جديد توانس//تيم اين کمبود را جبران کنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.