پيامد بحران عربي در بازار انرژي جهان

Jahan e-Sanat - - News -

سعيد ساويز*- سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودي با امضاي قرارداد 300 ميليارد دالري خريد سالح عربستان از آمريکا که به فوريت 110 ميليارد دالر آن اجرايي شد، همراه بود.

درست پس از اتمام اين سفر بود که نشست سران کشورهاي توليدکننده نفت (OPEC) تصميم به تمديد کاهش توليد قبلي خود گرفت. اما اثرات اين تمديد کاهش توليد نهتنها باعث افزايش قيمت نفت در بازار بينالمللي نشد بلکه به کاهش آن انجاميد که يکي از گمانهزنيها حاکي از جايگزيني نفت شيل آمريکا در بازار بوده است. گفته شده نفت شيل تنها در محدوده باالي 55 دالر ارزش اقتصادي توليد خواهد داشت و به محض سقوط قيمت به زير 55 دالر توان رقابت خود را با نفت اوپک از دست ميدهد.

از سويي عزم عربستان براي سرمايهگذاري در صنعت نفت آمريکا و همچنين خروج يکسويه اين کشور از کنوانسيون محيطزيستي پاريس همگي مقدماتي را براي توليد هرچه بيشتر نفت شيل فراهم ميآورد و هيچ بعيد نيست که با بهکارگيري فناوري جديدتر قيمت تمامشده براي هر بشکه نفت در آمريکا نسبت به گذشته کاهش يابد.

در پي اقدام عربستان در وارد کردن اتهام به قطر و متعاقبا قطع روابط تجاري و ديپلماتيک به همراه امارات، بحرين و مصر با اين کشور اين سوال در ذهن متبادر ميشود که عالوه بر اختالفات سياسي، چه داليل ديگري براي اينگونه اقدامات ناگهاني دولتمردان سعودي وجود دارد؟ به نظر ميرسد قسمتي از جواب اين سوال به بازار گاز مربوط باشد.

بر اساس گزارش ارائهشده توسط بانک گلدمنساکس و همچنين برخي منابع صنعتي و اقتصادي، آينده بازار انرژي در جهان با کاهش قيمت محمولههاي LNG مواجه خواهد ش//د؛ امري که هماکنون ني//ز چرخه نزولي قيمتها را تجربه ميکند.

به دليل رقابت گازي روسيه و قطر و همچنين ورود استراليا و گاز شيل آمريکا به بازار LNG و از س//ويي ديگر تالشهاي چين و هند در توليد از مخازن غيرمتعارف گازي و کاهش تقاضاي آنها در بازار، چهبسا پيشاپيش وضعيت »مازاد عرضه« در بازارها پديد آمده و س//ير پايدار نزولي قيمتها آغاز شده باشد.

در پي قطع روابط اعضاي ش//وراي همکاري خليجفارس با قطر، ش//رکت کش//تيراني مرسک اعالم کرد تا اطالع ثانوي ورود و خروج محموله به قطر را متوقف خواهد کرد و اين محاصره اقتصادي و سياسي بهزودي موجب کاهش عرضه LNG توسط قطر در بازارهاي بينالمللي خواهد شد.

اين فرصت مناسبي براي شرکتهاي معظم نفتي ايجاد خواهد کرد تا از اين رهگذر بتوانند اقتدار محتوم کشور قطر را تا اندازهاي متزلزل ساخته و جايي مطمئن براي خود در بازار بينالمللي دست و پا کنند.

به اين ترتيب در پي سفر ترامپ به خاورميانه و دادن چرغ سبزهاي الزم به سعودي در بعد اقدامات سياسي و نظامي موفق به جذب سرمايه بزرگي براي صنايع حامي خود شده است. * کارشناس نفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.