مشارکت غولهاي نفتي آسيا براي پااليشگاهسازي در ايران

Jahan e-Sanat - - News -

يک مقام مسوول درباره آخرين وضعيت اجرايي طرح پااليشي سيراف به عنوان يکي از برنامههاي اولويتدار صنعت پااليش نفت در سال 96 گفت: عمليات اجرايي اين طرح از خرداد 1394 آغاز ش//د و همزمان مطالعات طراحي مهندس//ي پايه اين طرح توسط شرکت تويو ژاپن با مش//ارکت يک شرکت ايراني آغاز ش//د. مديرعامل شرکت زيرساخت مجموعه پااليشي سيراف با اعالم اينکه تاکنون اقداماتي در سه حوزه اخذ دانش فني، تامين پوشش بيمهاي و جذب سرمايه )فاينانس( انجام شده است، تصريح کرد: دانش فني مورد نياز اين طرح از شرکتهاي تراز اول اروپاي غربي شامل هالدور تاپسو دانمارك، اکسنس فرانسه و کيتي ايتاليا اخذ شده است.عليرضا صادقآبادي افزود: در کنار تامين دانش فني روز جهان تاکنون موفق شدهايم پوشش بيمه از شرکتهاي سرو سوييس به ارزش 300 ميليون يورو، فاينانس صادراتي انگلستان به ارزش يک ميليارد دالر، هرمس آلمان به ارزش يک ميليارد دالر و بيمهه//اي صادراتي کرهجنوبي به ارزش دو ميليارد دالر را اخذ کنيم. وي همچني//ن از امضاي تفاهمنامههايي براي اجراي پروژه به صورت EPC+F با شرکتهايي از آلمان، کرهجنوبي، ايتاليا و چين خبر داد و يادآور شد: بر اين اساس تفاهمنامههاي EPC+F با شرکتهاي تيسن کروپ آلمان، مش//ارکت دايليم و هيونداي کرهجنوبي و چيودا( ژاپن، تکني مونت ايتاليا و ويزون چين امضا ش//ده است.مديرعامل شرکت زيرساخت مجموعه پااليشي سيراف ادامه داد: پس از بررسيها و مذاکرات انجام گرفته با شرکتهاي يادشده در حال حاضر در حال نهايي کردن رئوس قراردادي (HOA) با مش//ارکت هيونداي، دايليم از کرهجنوبي و چيودا از ژاپن هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.