كاهشتروريسمبااهرمآموزش

Jahan e-Sanat - - News -

حادثه تروريس//تي اخي//ر در تهران موجب ش//د ب//ر آن ش//وم درخصوص آم//وزش اف//كار عمومي هنگام//ه ترور مطالب//ي را عنوان كنم. بر اين اس//اس از توني بلر نماين//ده ويژه گروه 4 صلح خاورميانه، مطلبي را به فارسي برگرداندم كه از نظر ميگذرد.

مهدي بهلولي* در م//اه نوامب//ر و پس از 13 س//ال، بار ديگر در ش//وراي امنيت سازمان ملل متحد س//خنراني كردم. به نظرم رسيد كه چقدر ش//رايط تغيير كرده است. در سپتامبر سال 2000 ]ك//ه در آنج//ا ح//رف زدم[ جهان خيلي متفاوت به نظر ميرس//يد. در تالش بوديم تا چند و چ//ون نظم امنيتي تازه در دهه پس از فروريزي ديوار برلين را روش//ن كنيم. البته در آن زمان هم چالشهايي بود اما فضا، روشن و حتي مثبت بود طوري كه درباره ريشهكني فقر در جهان توسعهيابنده بحث ميكرديم.

اينبار ش//رايط تاريك بود و نخس//تين روزه//اي 2014 آن را تاريكت//ر هم كرده بود. همه خبرهاي روزانه تابستان آن سال را مرور كنيد و گزارشهاي تروريسم و خشونت رخ داده ناش//ي از برداشت نادرست از دين را بيابي//د. برخي از اين جنايتها را عامالن ناوابسته به دولتها انجام دادهاند و برخي را هم عامالن دولتي. اما همه آنها بر بستري از چنددستگي و ستيزههاي تعريفشده از سر اختالف در ايمانهاي ديني رخ دادهاند.

ما بايد براي تروريس//تهاي احتمالي و نهفته آينده روش//ن س//ازيم كه راه بهتري براي دخالت در جهان وجود دارد. اين كار، مبارزه تازه س//ده 21 اس//ت. در اين مبارزه پيروز نخواهيم ش//د مگر ه//م با علتهاي ريش//هاي آن بجنگي//م و هم ب//ا پيامدهاي وحشتناكش. امروزه ما در كماني كه از خاور دور و خاورميانه تا خيابانهاي شهرهاي اروپا و آمريكا كش//يده ميش//ود با باليي روبهرو هس//تيم كه جان انس//انهاي ب//ي گناه را ميگيرد، اجتماعها را به وحشت مياندازد و كش//ورها را ناپايدار ميسازد. تهديدي است كه پيوسته در حال گسترش، رشد و جهش است تا به پيكار ما پاسخ بگويد. تندروهاي گس//ترش دهنده اين خشونت، شبكههاي ياريرس//ان به جوان//ان را دارند و از قدرت آموزش- چه رس//مي چه غيررسمي- آگاه هستند. تندروها، ذهن جوانان را از اين باور پر ميكنند كه هر كس//ي مخالفت ميكند دشمن شما- و دشمن خداوند- است.

بحث امنيت، آنچنان كه انتظار ميرود، اغلب بر پيامدها متمركز است. دولتها،پس از هر حمله به سراغ برنامههاي آني امنيتي ميروند. تروريس//تها را دنبال و دس//تگير ميكنن//د و پس از آن، م//ا برميگرديم به زندگيه//اي روزانهمان، تا ب//ار ديگر كه باز حملهاي ديگر رخ دهد. اما دگرگوني ماندگار، از سر پرداختن به علتهاي ريشهاي افراط گرايي به دس//ت ميآيد. البته در اين ميان سياس//تبازان نيز نقش خودش//ان را بازي ميكنن//د و افراطگرايان ه//م خوب بلدند كه بر پشت دادخواهيهاي سياسي جست بزنن//د. اما خاكي ك//ه در آن بذرهاي كينه كاش//ته ميش//ود با ناداني و ناآگاهي بارور ميشود و اين همان دليلي است كه چرا ما بايد انديش//يدن به آموزش را به عنوان يك موضوع امنيتي آغاز كنيم.

افراطگرايان كش//تار را به نام خدا توجيه ميكنند. اين يك تحريف شرم آور از ايمان مذهبي راستين است. يك خطر است، هم به خاطر آسيبي كه مستقيم وارد ميكند و هم به خاطر چنددستگي و فرقهگرايي زيانآوري ك//ه بهط//ور غيرمس//تقيم ميپروراند. هر كشتاري، يك تراژدي انساني است. همچنين زنجيرهاي از واكنشهاي تند و دشمن آفرين به همراه دارد. ترسي واقعي در اجتماعهاي به س//توه آمده از چني//ن افراطگرايي ديده ميش//ود كه زندگي معمول را فلج و مردم را وادار ب//ه دوري كردن از همديگر ميكند. جهاني ش//دن نيز به اين افراطگرايي دامن ميزند و آن را تش//ديد ميكند. تندروي به هيچ مرزي مح//دود نميماند و ميتواند از هر جايي س//ر بزند. ما از هر زمان ديگري از تاريخ انس//اني، همبستهتريم و بيشتر مردم ب//ا آنان//ي در تماس و برخورد هس//تند كه با خودش//ان متفاوتند. پ//س نياز به محترم شمردن همسايهاي كه همانند شما نيست مبرمت//ر اس//ت ام//ا در عين ح//ال، ميدان ني//ز براي معرفي او به عنوان يك دش//من، فراختر ميشود. اين موضوع تنها محدود به افراطگرايي بهنام اسالم هم نيست. كارهاي افراطي ضدمسلمانان و به خاطر دين شان نيز انجام ميگيرد. امروزه مسيحيان، يهوديان، هندوه//ا و بوداييهاي متعصبي وجود دارد كه گوهر راس//تين ايمانشان را زشت نشان ميدهن//د. ب//ه همين دليل اس//ت كه چرا آموزش و پرورش در هزار سوم ميالدي براي همه ما، موضوعي امنيتي است. در اين ميان اما چالش اين اس//ت به جواناني كه در برابر درخواس//تهاي تروريستها آسيبپذيرند، نشان دهيم كه براي شنيده شدن صدايشان راه بهت//ري هم هس//ت؛ راه بامعناتري براي دخالت در جهان.

خب//ر خوب اين اس//ت كه م//ا ميدانيم چگونه اين كار را انجام دهيم. من از »بنياد ايم//ان« تنها ب//ه عنوان ي//ك نمونه، مثال ميزن//م. ]بني//اد ايمان، بنيادي اس//ت كه توني بلر در س//ال 2008 و پس از سه دوره نخستوزيرياش راهاندازي كرد. هدف اين بنياد تقويت گفتوگو ميان اديان اس//ت.[ برنامه مدرسههاي ما، از گفتوگوهاي ميان فرهنگي در بين دانشآموزان 12 تا 17 ساله سراسر جهان، پشتيباني ميكند. با دستيابي به دانشآموزان در بيش از 20 كشور، برنامه ما، دانشآموزان را از راه يك تارنماي مطمئن، به هم پيوند ميدهد. اين تارنما، در كنش واكنش با كالسهاي درس دانش آموزان، زير نظر آموزگاران دوره ديده است. با برگزاري همايشهاي ويدئويي آسانياب، دانشآموزان با چشماندازهاي گوناگون مذهبي و ايماني، به بحث درباره موضوعات جهاني ميپردازند. آنان مهارتهاي گفتوگويي بايستهاي را فرا ميگيرند كه براي جلوگيري از ستيزههاي ناش//ي از درهم شكس//ته شدن كليشههاي مذهبي و فرهنگي ضروري هستند. ما براي مدرس//ههاي فقيرترين مناط//ق، تمهيدات ويژه به كار ميگيريم چراكه آنها خودش//ان نميتوانن//د به اينترنت دسترس//ي داش//ته باشند.

بيگمان، م//ا قطرهاي از ي//ك اقيانوس هستيم. اما هماكنون در بيش از هزار مدرسه تجربه داريم. بيش از 50 هزار دانشآموز را آموزش دادهايم. در گستره بزرگي از كشورها همچ//ون پاكس//تان، هندوس//تان، آمريكا، اردن، كانادا، ايتاليا، فيليپين و اندونزي كار كردهايم. مايه افتخار من است كه از نزديك ديدهام دانشآموزان با فرهنگها، ايمانها و باورهايي كه الهامبخش زندگي شمار زيادي از مردم سراس//ر جهان هستند، به راحتي با هم كنار ميآيند.

نمونهه//اي ش//گفتانگيز ديگ//ري هم از اين دس//ت كارها هس//ت اما از كمبود منابع، اعتبار و شناس//ايي رس//مي كه ب//ه آن نياز دارند، رنج ميبرند. بايد براي شكس//ت دادن افراطگرايي، بسيج شويم و به صورت جهاني عمل كنيم. همه حكومتها بايد بهطور جدي، مسووليتش//ان در آموزش جوانان را بپذيرند ت//ا آنان را افرادي ب//ار آورند كه پذيراي مردم با ايمانها و فرهنگهاي متفاوت باش//ند و به آنان احترام بگذارند. موضوعي بايستهتر از اين نيست. خطري راستين وجود دارد و آن، اينكه ستيزههاي مذهبي، در فرمي به همان اندازه ويرانگر، جانشين كشمكشهاي ايدئولوژيك سده گذشته شود. بر اين اساس، بر عهده همه ماست كه به مردم نشان دهيم ايدهاي بهتر از ايده افراطگرايان در دس//ت داريم. آموختن از همديگر و زندگي با همديگر كه اين بايد بخش بنيادين آموزش جوانان باشد. * عضو كانون صنفي معلمان

استان تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.