در حال حاضر امنيت در رامهرمز حاكم است

Jahan e-Sanat - - News -

پايگاهخبريشوشان-نمايندهمردمرامهرمزدرمجلسشوراياسالميگفت:انتظار داريمدولتباتمامقدرتبهماجراورودوبامتخلفانبرخوردكند.درگيريهاياخيرباعث نگراني شديد مردم شده است. وجود سالحهاي گرم در خوزستان بحرانآفرين است.

اقبال محمديان در ادامه گفت: در حال حاضر نيروهاي يگانويژه مستقر در شهر، پاسخگويتامينامنيتشهرنيستندوبرشهرتسلطندارند.بايدتعدادايننيروهادوبرابر شودتابتوانيمامنيترابرقراركنيم.درواقعاولينكاريكهبايدانجامداد،افزايشنيروهاي يگان ويژه در شهر است. 8 حكمقصاصو002 حكمحبسوتبعيدبرايقاتالن ازسوييديگردادستانشهرستانرامهرمزدرخصوصدرگيريهايطايفهايدررامهرمز عنوانكرد:درگيريدررامهرمزازساعت8 جمعهشبآغازشدهكهمنجربهكشتهشدن يك نفر و زخمي شدن يك نفر شده است. پس از اين حادثه چند موتورسوار با سر و روي پوشيده در سطح شهر رامهرمز مانور داده و به تخريب خانهها و زخمي كردن افرادي از طايفهمخالفپرداختندكهدرنتيجهآنپنجمنزلمسكونيويكدستگاهموتورسيكلت به آتش كشيده شد كه چهار نفر جمعهشب و دو نفر هم صبح ديروز زخمي شدند. وي تاكيد كرد: تاكنون هشت راي قصاص براي قتلهايي كه در نزاع اول در باغملك در جريان درگيري اتفاق افتاده، صادر شده كه براي تاييد به تهران رفته است. در مورد قتلهاي اخير باغملك و رامهرمز هم 15 نفر دستگير و زنداني شدهاند و در انتظار صدور راي هستند. درگيريجمعهشبدررامهرمزدرادامهدرگيريهايطايفهايسالهايگذشتهوباانگيزه انتقامجويي بود. در درگيريهاي هفته گذشته ميان اهالي اين دو طايفه در باغملك دو نفر كشته و چند نفر زخمي شدند و يك نفر گروگان گرفته شد. از سال گذشته 200 راي )تبعيد و زندان( براي عوامل درگيري در شهرستانهاي باغملك و رامهرمز صادر شده است اما با مصوبه شوراي تامين و با توجه به تعيين هياتهاي صلح و سازش، قرار شد اين آرا معلق شده و به اين افراد فرصت صلح داده شود كه با اتفاقات اخير درخواست دستگاه قضايي اجراي احكام قبلي و شناسايي و برخورد قاطع با عوامل جديد درگيريهاست تا جلوي اين حوادث در اين شهرستانها گرفته شود. درگيري بين دو طايفه محمدي و موساييازهشتسالپيشبهدليلاختالفاتملكيآغازشدهاست.متهمانايندرگيري در9 روستايباغملكودوروستايرامهرمزساكنهستندوازسال49 تاكنون81 نفر از اهالي اين دو طايفه كشته شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.