تشديد مبارزه با تب كريمه كنگو در 5 استان

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا -رييس س//ازمان دامپزشكي از تشديد مبارزه با تب كريمه كنگو در پنج استان خبر داد.

مهدي خلج تصريح كرد: تاكنون حدود چهار ميليارد تومان سم براي مقابله با كنه ناقل بيماري تب كريمه كنگو مصرف شده و سمومي كه مصرف شده است از سال گذشته خريداري شده بود. براي خريد سموم موردنياز اقدام كرديم و تالش ميكنيم تا جايي كه امكان دارد براي رعايت ضوابط زيستمحيطي با اجراي روشهاي مديريت پيشگيري، از سموم كمتري استفاده شود. بر اساس اعالم وزارت بهداشت درباره مشاهده موارد بيماري در انسانها، مبارزه با عوامل بيماريزا در بخش دام در روس//تاها و شهرستانهاي استانهاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمانشاه، اصفهان و مازندران تشديد شده است.

رييس سازمان دامپزشكي كشور افزود: تاكنون سازمان تمام سموم خريداري شده را در استانها توزيع كرده است و استانها نيز از منابع اس//تاني براي تامين س//موم مورد نياز استفاده كردهاند. جلوگيري از كش//تار دام در كشتارگاههاي غيرمجاز و كشتار در مكانهايي غير از كش//تارگاههاي صنعتي، مبارزه با انگلها و كنهها، الزام رعايت اصول نگهداري گوشت در سردخانه و يخچال به مدت 24 ساعت از جمله اقدامات س//ازمان دامپزشكي كشور براي جلوگيري از شيوع بيماري تب كريمه كنگو به ويژه در پنج استان مورد گزارش وزارت بهداشت بوده است. گردشگران طبيعي بهتر است از پمادهاي دوركننده كنهها استفاده كنند.

خلج گفت: افرادي كه براي تفريح به مناطق روستايي ميروند اگر در اين مناطق گوش//ت قرمز تهيه ميكنند حتما گوشت را به مدت 24 ساعت در يخچال نگه دارند سپس مصرف كنند. ويروس بيماري تب كريمه كنگو در طبيعت پايدار است و براساس شواهد علمي قابل حذف نيست بنابراين صاحبنظران جهاني براي پيشگيري از ابتال به اين بيماري بر آموزش عمومي تاكيد دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.