مادران باردار خودسرانه دارو نخورند

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- دبير علمي سمينار بازسازي استخوان و نسج نرم در ارتوپدي گفت: مصرف خودسرانه دارو در مادران باردار به ويژه در سه ماهه اول بارداري ميتواند سبب بروز مشكالت ارتوپدي در جنين شود.

مهران رضويپور با اش//اره به برگزاري سمينار بازسازي استخوان و نس//ج نرم در ارتوپدي اظهار داش//ت: اين سمينار ويژه متخصصان ارتوپدي، جراحي عمومي، جراحي ترميم و پالس//تيك، فيزيوتراپي، كاردرماني، كارشناس//ان ارتز و پروتز و كارشناسان اتاق عمل است و جديدترين دستاوردهاي علمي در حوزه ارتوپدي در اين سمينار ارائه خواهد شد. هدف ما از برگزاري اين كنگره افزايش آگاهي همكاران در ارتباط با ضايعات نسج نرم و استخوان در ارتوپدي و روشهاي نوين براي درمان آنهاست. همچنين جايگاه ايران در حوزه ارتوپدي با توجه به تعداد عملهاي جديدي كه انجام ميشود به روز بوده آنها پيشرفت قابل توجهي دارد. از شايعترين بيماري در حوزه ارتوپدي تروماها به خاطر حوادث ترافيكي، آرتروزهاي مفاصل و ضايعات مادرزادي است كه در طول رشد نوزاد به وجود ميآيد.

وي با اشاره به اينكه عمده مشكالت ارتوپدي تروماست، عنوان كرد: هر چه بتوانيم فرهنگ عمومي را باال ببريم، قوانين محكمتر، ايمني بيشتري و آگاهي بهتر داشته باشيم از آسيبها و مشكالت ترومايي همچون حوادث و تصادفات ترافيكي پيشگيري كنيم، تختهاي بيمارستاني خلوتتر شده و همكاران ارتوپدي ما فشار كاري كمتري را دارند. در دوران جنيني يك سري از بيماريهاي ارتوپدي به وجود ميآيد. بيشتر اختالالت مادرزادي در هفته شش تا هشت جنيني به وجود ميآيد و ناشي از مصرف داروها، نداشتن اطالع خانمها از بارداري خود و در معرض اشعه قرار گرفتن مادران باردار است. در سه ماهه اول مادران باردار در مصرف دارو بايد دقت داشته باشند و به هيچ عنوان مصرف خودسرانه دارو نداشته و اين موضوع تحت نظر پزشك باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.