جريمه 123 ميليون ريالي براي مديرعامل و پزشك متخلف كلينيك زيبايي

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- مديركل تعزيرات حكومتي استان خراسان رضوي از تعزير مديرعامل و پزشك متخلف يك كلينيك زيبايي خبر داد.

حميدرضا كريم در تشريح اين خبر گفت: بر اساس شكايت دانشگاه علومپزشكي مشهد از يك كلينيك زيبايي مبني بر اخذ وجوه اضافي از مراجعان در قبال ارائه خدمات، موضوع در دستور كار تعزيرات حكومتي قرار گرفت. با ارجاع پرونده به ش//عبه ويژه تخلفات بهداشتي، دارو و درمان تخلف محرز شد.

مديركل تعزيرات حكومتي اس//تان خراس//ان رضوي تصريح كرد: ش//عبه مزبور، مديرعامل و پزشك معالج اين كلينيك را كه اقدام به عم//ل جراحي زيبايي ب//ا دريافت وجوه اضافي ميكرد، عالوه بر درج تخلف در پرونده پزشكي، به پرداخت مبلغ 123 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.