انگيزهشخصي،علتاسيدپاشيدركرمانشاه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-دادستانكرمانشاهگفت:فرداسيدپاشاواخرهفتهگذشتهبهبهانهاخذمدارك خودرو به منزل پدري همسر سابق خود مراجعه كرده و پس از درگيري لفظي با مادر همسر سابق خود، اسيد موجود در داخل قوطي پالستيكي كه از قبل آماده كرده بود را به طرف او پاشيد. محمدحسين صادقي ادامه داد: اين اقدام فرد يادشده موجب جراحت بخشهايي از بدن از جمله دست چپ، پشت كتف و قسمتهايي از صورت مادر همسر سابق او شده است. متهم پس از اقدام به اسيدپاشي از محل متواري و فرد مصدوم نيز به بيمارستان منتقل شد. به گفته دادستان كرمانشاه متهم پس از اين عمل مجرمانه از طريق ارسال پيامك به همسر سابق خود، دوباره او و خانوادهاش را به اسيدپاشي و اعمال مجرمانه تهديد كرده است. در اين راستا پرونده قضايي تشكيل و اقدامات قانوني براي دستگيري متهم به صورت ويژه صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.