4 كشتهو9 زخميدرتصادفاتوبوسوپيكان

Jahan e-Sanat - - News -

ميزان- معاون عمليات سازمان امداد و نجات هاللاحمر گفت: در تصادف اتوبوس و پيكان در ايالم چهار نفر كشته شدند. شاهين فتحي اظهار داشت: برخورد پيكان با اتوبوس مسافربري در جاده حميل به ايالم به امدادگران هاللاحمر اعالم شد و با حضور تيمهاي امداد جادهاي در محل حادثه در تونل شماره3، مشخص شد اين دو خودرو از روبهروبايكديگربرخوردكردند.دراينحادثهچهارنفركشتهو9 نفرمجروحشدندكه بهمراكزدرمانيانتقاليافتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.