انتخاب مربیان پایه فوتبال بدون معیار

Jahan e-Sanat - - News - تلكس دوبنده

فدراسیونفوتبالهمچناناشتباهاتگذشتهراتکرارمیکندوبرایانتخاب مربیان ردههای پایه هیچ متر و معیاری ندارد و به آینده هم توجهی ندارد.

علی فتحاهللزاده در خاطراتی که همیش//ه از سفرش به لورکوزن تعریف میکند،میگوید:یکنفرباکالموند-مدیرلورکوزن-همهجامیرفتومیآمد. پرسیدم این بنده خدا چه کاره است که همه جا هست؟ کالموند گفت: ایشان مدیر آینده لورکوزن است پس از بازنشستگی من.

در واقع لورکوزن داش//ت مدیر آیندهاش را پنج سال قبل از بازنشستگی مدیر کنونی میساخت. به کیروش و برنامههایش هم که نگاه میکنیم بعضا دو سال بعد را به روز و ساعت و محل تمرین برنامهریزی کرده و دقیقا میداند چه روزی باید کجا باشد؟ اینجا ما اما برنامهریزی زیادی نداریم.

این پرسشها را ببینید: چه کسی مربی تیم جوانان را انتخاب میکند؟ چگونهاستکهاینانتخابهادرردههایپایههیچمترومعیاریندارند؟کمیته فنی کجاست که بیاید و از انتخاب خودش دفاع کند؟

این پرسشهای بیجوابی است که پاسخ به آنها چراغ راه آینده خواهد شد و مهدی تاج باید به این موضوع رس//یدگی کند. در واقع باید از خودش و از کمیتهفنیفدراسیونفوتبالکنونیوحتیازکمیتههایفنیفدراسیونهای گذشته سوال کند که چرا نیمکت تیمهای فوتبال ایران در ردههای پایه اینقدر ارزان سپرده میشوند و این همه بیبرنامه؟

چرا اینجا علی دایی روی نیمکت نیست تا برای آینده تیم ملی ایران را هم در دست بگیرد و هم خودش تجربه کند و هم بازیکنان را بسازد و باال ببرد و برترینها را برای تیم ملی داشته باشد؟ دقیقا اینجا جای علی دایی است، اگر نپذیرد جای مربیان تحصیلکرده و اروپا دیده دیگر است. جای آنها که تجربه دارند،کارنامهدارندوبینالمللیهستند.امیرحسینپیروانی،اکبرمحمدی،علی دوستی مهر ...و همه برترین مربیان در سازندگی و در استعدادیابی هستند اما وقتی رسیدیم به جام جهانی باید علی دایی روی نیمکت تیم ملی برود.

این نیمکت مهمتر و ساختاریتر از تیم ملی بزرگساالن است اما فدراسیون فوتبال ایران هرگز انگار دوست ندارد اینجا پول هزینه کند. دوست ندارد اینجا یک مربی بزرگ بنشاند و پولش را هم بدهد. تصور کنید مربی تیم جوانان یا امید علی دایی باشد آیا اسپانسرهای بیشتری برای این مسابقات پا پیش نمیگذارند؟ باید یاد بگیریم پله پله جلو برویم و برای به دست آوردن مقامهای بزرگ برنامهریزی کنیم و هزینهاش را بپذیریم.

اگر دایی سرمربی تیم جوانان ایران بود و بعد سرمربی تیم امید ایران میشد، میتوانست تا چند سال بعد که مربی تیم بزرگساالن میشود دو تا جام جهانی دیده باشد و پر از تجربه باشد اما کال هیچ برنامهای برای تیمهای پایه و حتی بزرگسالنداریم.امیرحسینپیروانیکهتاکنونهیچکجامربیگرینکردهوآینده بزرگی ندارد. )مثل اکبر محمدی، دوستیمهر، درخشان و (... اصالتا چرا باید نیمکت تیم ملی ایران- در رده جوانان- به او برسد؟ قرار بوده با او چه کنیم؟ آیا نیمکت تیم ملی ایران کارگاه مربیسازی است؟

اشتباهنکنیدباورماایننیستکهامیرحسینپیروانیمربیگریبلدنیست، بلکه بر این باوریم که باید بیاید و در لیگ دسته اول و لیگ برتر و سپس در جام باشگاههای آسیا خودش را نشان بدهد تا با سنگ محک درست وزن شود بعد اگر کارنامه بزرگی داشت نیمکت تیم ملی ایران را به او بدهیم. باکایوکو در آستانه پیوستن به استمفوردبریج یووه در آستانه جذب انزونزی مادرید پیشنهاد نجومی لیورپول برای آسنسیو را رد کرد پاریس در کمین اوبالک امیر قلعهنویی سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن شد برابری روبن با رکورد گلزنی یوهان کرویف صعود ایران به رده هفتم لیگ جهانی والیبال سپیدرود؛ هشتمین تیم لیگ برتری حسین کعبی

)منبع:خبرگزاریهایداخلی(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.