حضور فرمایشي زنان در ورزشگاه!

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

باز هم ایران میزبان لیگ جهاني والیبال شد، آن هم به لطف حضور نمایشي و فرمایشي زنان دستچینشدهاي که به سفارش فدراسیون والیبال در ورزشگاه آزادي براي تشویق ميآیند که بهعنوان نمونه ميتوان به بازي با بلژیک اشاره کرد.

نمایشحضورزنانبرايفریبدادنلیگجهانيوعدممحرومیتازمیزبانيکشورمان، نهتنها توهین به زنان این سرزمین است بلکه زیر سوال بردن بسیاري از ارزشهاي فرهنگي و ورزشي است که زنان این مرز و بوم براي ایران به ارمغان آوردهاند.

بلیتفروشي نميشود اما به ظاهر این امر انجام شده و باز هم به ظاهر حقوق مردان و زنان برابر است و باز هم به ظاهر به زنان اهمیت داده ميشود.

کاش اینگونه از نماي حضور زنان سوءاستفاده نميشد که در نهایت، نتیجه فقط محرومیت از میزباني بود اما چه باک براي کاري که نکردند و حقي که ضایع ميشود تاوان باید داد در حالي که مسووالن محترم فقط به فکر راهاندازي کار خود هستند.

چگونه اس//ت که بانوان ایراني در صحنه ورزش داخلي و بینالمللي افتخارآفریني ميکنند و همین مسووالن از این افتخار حظ وافر برده و همین زنان، افتخار و غرور ملي به حساب ميآیند اما اگر همین قهرمان ورزشي بخواهد والیبال یا فوتبال یا هر رشته ورزشي دیگر را از نزدیک و در ورزشگاه تماشا کند یا پشت دروازههاي آزادي زیر پایش علف سبز ميشود یا اینکه باید در هیبت و پوشش مردانه ظاهر شود تا مجوز حضور بیابد. تازه پس از برمال شدن هویت زنانه خود باید با آبروریزي تاوان پس بدهد!

اینجا یک س//وال پیش ميآید، آیا حضور زنان تاثیري بر روند مس//ابقات و دالیل غیرمنطقي و همچنین غیرقابل قبول مس//ووالن ذيربط دارد؟ اصال کم یا زیاد بودن تماشاگران زن چه فرقي در اصل قضیه ایجاد ميکند، هنگامي که عزم و اراده بر نادیده گرفتن بانوان قرار ميگیرد، دیگر چه فرقي ميکند که حضورشان سبزتر باشد یا اصال نباشد؛حضورسبزيکهسراسرتقلبيبودهوفقطوفقطبرايحفظظاهروگرفتنمیزباني که ارزش اندکي براي زنان سرزمینمان ندارد، زماني که چشم بر بودنشان ميبندیم.

کاش مردان هم همتي ميکردند و براي حمایت از حضور بانوان در ورزشگاه، قدمي برميداشتند، هیچگاه یک دست صدا نداشته و نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.