خیز ماتادور برای »الدسیما«

Jahan e-Sanat - - News -

رافائل نادال با شکست دومینیک تیم به یکقدمی دهمین عنوان خود در روالن گاروس و ثبت یک رکورد تاریخی دیگر رسید. در دومین دیدار مرحله نیمهنهایی رقابتهای تنیس آزاد فرانس//ه، رافائل نادال، تنیسباز صاحبنام اسپانیایی موفق شد دومینیک تیم، نفر هفتم جهان را در سه ست متوالی ‪6-4 ،6-0)‬ و (6-3 مغلوب کن//د و برای دهمین بار به فینال این رقابتها راه یابد. نادال در دیدار پایانی به مصاف اس//تن واورینکا خواهد رف//ت که در ب//ازی اول مرحله نیمهنهایی مقابل اندی ماری به برتری رسید.

قهرمان 9 دوره آزاد فرانس//ه که سه هفته پیش در مسترز رم به دومینیک تیم باخته بود، به جوان اتریشی اجازه خودنمایی نداد و با ارائه یک بازی کامال برتر انتقام تنها شکست خود در مسابقات خاک امسال را گرفت. نادال در حالی به دیدار پایانی روالن گاروس رسید که در شش مسابقه قبلی خود حتی یک ست هم واگذار نکرده و تنها 29 گیم از دست داده است.

بازیکن13 سالهمایورکاییباراهیابیبهفینالروالن گاروس، پس از بیل تیلدن 10) فینال آزاد آمریکا( و راجر فدرر 10) فینال ویمبلدون( به س//ومین بازیکن تاریخ تنیستبدیلشدکهحضوردر01 فینالیکگرنداسلم راتجربهمیکندودرصورتقهرمانی،اولینوتنهابازیکن تاریخ لقب خواهد گرفت که تعداد قهرمانیهای خود در یک گرند اسلم را به عدد 10 میرساند.

سلطان زمینهای رسی درحالی امروز در دیدار پایانی دومین گرند اسلم به مصاف استن واورینکا خواهد رفت ک//ه در دیدارهای رو در رو، 15 به 3 از او پیش اس//ت. وی در خصوص بازی با واورینکا گفت: »درس//ت است که تا اینجا تورنمنت خیلی خوبی برایم بوده اما استن هم فوقالعاده عمل کرده است؛ مسابقه بسیار دشواری خواهد بود. او ضربات قدرتمندی دارد.«

نادال امسال یکی از بهترین فصلهای خاک دوران ورزشی خود را سپری میکند؛ او پیشتر موفق شده با کسب دهمین عنوان خود در تورنمنتهای مونتهکارلو و بارس//لونا، دو »ال د سیما« رقم بزند و در مادرید هم به پنجمین قهرمانی خود دس//ت یافت. این تنیسباز اس//طورهای امروز در اس//تادیوم فیلیپ ش//اتریه برای الدسیمای سوم و ثبت یک رکورد تاریخی دیگر تالش خواهد کرد.

پیش از این اس//تن واورینکا، مرد شماره سه تنیس جهان با شکست اندی ماری به دومین فینال خود در مسابقات روالن گاروس راه یافت. در نخستین مسابقه مرحله نیمهنهایی رقابتهای تنیس آزاد فرانسه، استن واورینکا، تنیسباز سوییسی و قهرمان سال 2015 این رقابتها موفق شد در دیداری که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، اندی ماری، نفر اول ردهبندی جهانی را با حساب سه بر دو شکست دهد و انتقام شکست سال گذشته خود در همین مرحله را از او بگیرد. واورینکا در ای//ن دیدار با نتای//ج ‪6-3 ،5-7 ،7-6 ،6-1)‬ و (6-7 به برتری رسید.

این برای چهارمین بار اس//ت که تنیسباز 32 ساله سوییسی به دیدار پایانی یک گرند اسلم صعود میکند. اوهمچنینمسنترینفینالیستمسابقاترولندگروس از سال 1973 به این سو به حساب میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.