پرسپولیس را به چشم تیم ملی ببینند

Jahan e-Sanat - - News -

مربی پیشین پرسپولیس گفت: از مشکالت پرسپولیس شوکه شدم و حالم بد ش//د. علی پروین پس از مالقات دیروز خود با علیاکبر طاهری گفت: با طاهری تماس گرفته بودم تا هم حال خودش را بپرسم و از حال و روز تیم جویا شوم که احساس کردم فشار خیلی زیادی روی او و پرسپولیس وجود دارد. به همین دلیل قرار گذاشتم که او را از نزدیک ببینم. وی ادامه داد: آمده بودم صحبت کنم تا حال طاهری را خوب کنم اما بس که مش//کالت زیاد اس//ت وقتی در جریان آنها قرار گرفتم، خودم شوکه شدم و حالم بد شد. قطعا اداره باشگاه در این شرایط بسیار س//خت است و نباید پرسپولیس را تنها گذاشت. پیشکسوت باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: مردم به آقای روحانی دوباره رای دادند و نش//ان دادند که به ایشان اعتماد دارند. خیلی از این مردم، پرسپولیسی یا طرفدار تیمهای دیگر هستند. چه اش//کالی دارد برای ارتقای فوتبال و لیگ ایران به تمام این باشگاهها کمک خوبی شود تا بخشی از مشکالت را کم کند. به نظرم به جایی برنمیخورد و ب//ا اثری که روی م//ردم و جوانها دارد، ایرادی ندارد این اتفاق بیفتد. پروین تاکید کرد: امیدوارم توجه ویژهای به پرسپولیس و حتی استقالل شود که طرفداران زیادی دارند. پرسپولیس در این دو سال توانسته خودش را از ش//رایط بد گذش//ته بیرون بکشد اما این باشگاه و طاهری حمایت و کمک میخواهند. نمیشود این همه مشکل که در طول سالها ایجاد شده است را به تنهایی حل کرد. از وزیر ورزش و جوانان هم میخواهم توجه و دقتی که دارند را ادامه دهند و آن را بیشتر کنند.

کمک به پرسپولیس جای دوری نمیرود و اثرش را در همین فوتبال میبینیم. سرمربی و مدیر پیشین باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: پرسپولیس در حال حاضر تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا برای این دوره است. به این ترتیب جایگاهش کمتر از تیم ملی نیست. االن حریفان ما هر کاری میکنند تا بتوانند پرسپولیس و فوتبال ایران را مغلوب کنند. آنها در واقع دنبال شکست دادن ایران در این عرصه هستند، پس نباید این تیم و طاهری را تنها گذاشت. به نظر من در شرایط عادی اگر پرسپولیس دچار مشکالت نشود، میتواند االهلی عربستان را مغلوب کند و این توان را از خودش نشان داده است. پرسپولیس همین حاال هم تیم خوبی دارد. فقط باید خودش را بیش//تر تقویت کند که تا اینجا هم در نقل و انتقاالت خوب عمل کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.