در روز جهاني صنايعدستي مطرح شد؛ فاصلهباوضعیتمطلوب

Jahan e-Sanat - - News -

گروهفرهنگوهنر-شوراي جهاني صنايعدستي روز دهم ژوئنهمزمانبا02 خردادماهرابهعنوانروزجهانيصنايعدستي تعيين كرده است. بهمن نامورمطلق، معاون صنايعدستي كشور معتقد است تصويري كه امروز از صنايعدستي در سطح جامعه به ويژه در نگاه قشر جوان وجود دارد نسبت به گذشته به صورت بنيادين تغيير كرده است. همچنان با وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم و نهادهاي گفتمانساز و رسانهها اين حوزه را آنطور كه بايد درك نكردهاند.

بهمن نامورمطلق، معاون صنايعدس//تي و هنرهاي سنتي همزمانبا02 خردادماه،روزجهانيصنايعدستيدربارهوضعيت فعلي صنايعدستي ايران در جهان ميگويد: »بيترديد وضعيت گفتمانيصنايعدستينسبتبهگذشتهبهترشدهاست.تصويري كه امروز از صنايعدستي در سطح جامعه به ويژه در نگاه قشر جوان وجود دارد نسبت به گذشته به صورت بنيادين تغيير كرده است. اگر صنايعدستي در گذشته صنايع كهنه و نوستالژيك محسوب ميشده امروزه جزو زيباييشناسي روز است يا حداقل بخشي از صنايعدستي با سليقه روز همراهي دارد و جوانان ما اين موضوع را درك و با آن ارتباط برقرار كردهاند.«

نامورمطلق ادامه ميدهد: »امروز گفتمانس//ازي، تصوير و فرهنگس//ازي در حوزه صنايعدستي صورت گرفته است اما همچنان با وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم زيرا نهادهاي گفتمان ساز و رسانهها اين حوزه را آنطور كه بايد درك نكردهاند و تصوير عقبتري از وضعيت صنايعدستي كه به روز شده است را نشان ميدهند. هنوز هم از موتيفهاي تكراري صنايعدستي اس//تفاده ميشود در حالي كه طرحها در سفال، گليم، مس و بسياري از هنرهاي سنتي ديگر تغيير كرده است و خوشبختانه ميبينيم كه در فروش//گاههاي نسل جديد به نمايش گذاشته ميشوند.«

معاون صنايعدستي كشور كه با ايسنا گفتوگو ميأكرد كمك دولت و رسانهها را مهم دانست و گفت: »دولت بايد با كمك به صنايعدستي، اين حوزه را براي توليد محتوا ياري كند. از طرفي رسانهها بايد با نسل جديد هنرمندان صنايعدستي آشنا شوند و آنهارادركنارپيشكسوتهامعرفيكنندزيراآيندهصنايعدستي در گرو اين تصوير خواهد بود. خوش//بختانه ما آمادگي توليد صنايعدستي در حوزه مصرفي زندگي روزمره را داريم. همچنين در حوزه تزئيني صنايعدستي نيز حرفهاي قابل توجهي براي گفتن داريم و ميتوانيم با صنعت و هنر رقابت و بازار را از دست كشورهاي ديگر خارج كنيم.«

نامورمطلق با اشاره به رشد صادرات صنايعدستي در سال 1395 ميگويد: »صادرات، شاخص مهمي براي ماست و ما در بازرگاني داخلي با رشد 16 درصدي و در بازرگاني خارجي با رش//د 36 درصدي روبهرو بودهايم. همچنين بازارچههاي موق//ت با 27 درصد، نمايش//گاههاي خارجي با 67 درصد، و نمايش//گاههاي داخلي با 27 درصد رش//د مواجه بودند.« نامورمطلق به اينكه رش//د نمايشگاههاي داخلي و خارجي و اقبال عمومي به صنايعدس//تي نش//انه كارآمد شدن اين هنر و صنعت اس//ت، اشاره و بيان كرد: »رشد 67 درصدي نمايش//گاههاي خارجي ما نش//ان ميدهد كه صنايعدستي توانسته به زبان زيباييشناسي دنيا نزديك شود و مخاطب خود را بشناسد. از سوي ديگر، فروش خوب غرفههاي نوروزي و افزايش نمايش//گاههاي داخلي نشاندهنده اين است كه صنايعدس//تي ما روزآمد شده و جنبه كاربردي پيدا كرده و اينها اتفاقات خوش//ايندي است كه در اين چند سال اخير رخ داده، اميدوارم خانههاي صنايعدس//تي نيز افزايش پيدا كند و شوروم ملي ما به زودي راهاندازي شود چراكه وجود اين فضاها و افزايش تعدادش//ان موجب هويتس//ازي براي صنايعدستي ميشود.«

معاون صنايعدستي كشور سال 95 را سال جهانيتر شدن هنرهاي سنتي ايران ميداند و ميگويد: »ما سال گذشته و پس از07 سالتوانستيميكاجالسجهانيدرشهراصفهانبرگزار كنيم، اين نشاندهنده بازگشت صنايعدستي ما به عرصه جهاني است. به عبارتي ما در حوزه گفتمانسازي و برندسازي موفق عمل كردهايم. اميدوارم در زمينه تجاريسازي صنايعدستي هم موفقيتهايي به دست آوريم و در كنار كشورهايي چون هند، چين، مراكش و تايلند قرار بگيريم.«

نامورمطلق همچنين به ثبت شهرهاي اللهجين و مشهد در فهرست شهرهاي جهاني اشاره و بيان ميكند: »دو شهر اصفهان و تبريز به عنوان ش//هرهاي جهاني صنايعدستي و همچنين فرش انتخاب ش//ده بودند. مشهد به عنوان شهر جهاني سنگهاي قيمتي و نيمهقيمتي و اللهجين به عنوان ش//هر جهاني سفال انتخاب و معرفي شدند. در حال حاضر ما بعد از كش//ور چين، دومين كشور جهان به لحاظ تعداد شهرهاي جهاني هستيم. همچنين پيشنهاد ثبت شهرهاي ملي را قبل از جهاني شدن به شوراي جهاني صنايعدستي مطرح كردهايم. طرحي كه از طرف ايران به ثبت رس//يد و با موافقت شوراي جهاني صنايعدستي همراه شد. عالوه بر اين ايران اولين كش//وري بود كه موضوع روستاهاي جهاني صنايعدستي را مطرح كرد.«

معاون صنايعدس//تي كش//ور، تصويب ط//رح حمايت از هنرمندان صنايعدس//تي در مجلس را فرصت ارزش//مندي ميداند و ميگويد: »قرار بود در جلس//ه روز چهارشنبه 17 خردادم//اه در صحن علني مجلس درب//اره طرح حمايت از هنرمندان صنايعدستي صحبت شود كه با حمله تروريستي و پايان س//اعت كاري مجلس، بررس//ي اين موضوع به روز ديگري موكول شد.«

نامورمطلقبهاينكهمطرحشدنصنايعدستيدرصحنعلني مجلس اقدام مهمي است كه شايد تاكنون به اين شكل صورت مورد توجه قرار نگرفته، اش//اره و بيان ميكند: »طرح حمايت از هنرمندان صنايعدستي 20 ماده دارد و در آن به موضوعاتي چ//ون بيمه هنرمندان، ارزش افزوده در حوزه صنايعدس//تي، مجوزهاي صنايعدس//تي در حوزه آم//وزش، توليد و تجارت، اختصاص فضاهايي از سوي شهرداري به اين حوزه، برنامههاي راديو و تلويزيوني مرتبط، استفاده از فضاهاي ميراثي سازمان براي صنايعدستي و ارائه تسهيالت به كارگاههاي توليدي و هماهنگي نظام آموزشي با معاونت صنايعدستي براي بهرهبرداري بيشتر اشاره شده است.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.