عليخاني، پوالنسكي، نامداري شهرياري، اِلن!

Jahan e-Sanat - - News -

نغمهثمينييككارگاهنمايشنامهنويسيبا همكاري موسسه »پرسش« برگزار ميكند.

ايننمايشنامهنويسدرگفتوگوييباايسنا بيانكرد:موسسه»پرسش«بيشتركالسهايي كه تاكنون داشته تئوريك بوده و كالسهايي با رويكرد عملي كمتر برگزار كرده اس//ت، اما طبق پيش//نهادي كه دادم قرار ش//د كارگاه نمايشنامهنويسيبرگزاركنيم.

او افزود: از آنجا كه اين كارگاه پيشرفته محس//وب ميش//ود، ناگزيريم براي حضور دانش//جويان گزينش انجام دهيم كه رزومه متقاضيان بررسي ميشود و البته تحصيالت مرتب//ط با ادبيات نمايش//ي ب//راي پذيرش الزامآور نيست. ثميني درباه اينكه اين نوع كارگاهه//ا تاكنون چه برآيندي داش//تهاند، گف//ت: خودم تا به حال بيرون از دانش//گاه كارگاههاي نمايشنامهنويسي زيادي نداشتهام و اي//ن يكي از اولينه//ا خواهد بود. در اين س//الها بيش//تر كالسها و كارگاههايم در داخل دانشگاه بودند و به نظرم دانشگاه در تربيت نمايشنويس موثر است، اما آن را تنها راه براي نمايشنامهنويس شدن نميدانم. او ادامه داد: اما بهطور كلي شايد در كارگاههاي بيرون از دانشگاهها خروجي الزم كسب نشده باش//د كه داليل آن شايد به كيفيت كار يا پش//تكار و تالش شخصي افراد برگردد، در حالي كه معتقدم داخل دانش//گاه وضعيت متفاوتت//ر اس//ت. نتيجه بررس//ي رزومه متقاضيان كارگاهي كه موسس//ه مطالعات سياس//ي- اقتصادي »پرسش« در سه دوره چهار جلس//هاي قرار است برگزار كند، اول تيرماه اع//الم خواهد ش//د. مخاطبين اين كارگاه به عنوان دانشجويان اين دوره موظف ب//ه ارائه كار با متد م//ورد نظر مدرس و در زمان مشخص شده هستند. در اين كارگاه دانشجويان در چهار جلسه با بنيانها و اصول نظري و تكنيكي نمايشنامهنويس//ي آش//نا خواهند شد و مدرس مولفههاي مورد نظر در راستاي نگارش نمايشنامهاي استاندارد را به آنها آموزش خواهد داد.

در اي//ن چند س//الي ك//ه در جهانصنعت يادداشت ميدهم، بهطور منظم رمضان هر سال يك مطلب در مورد برنامه تلويزيوني ماهعسل يادداشتي نوشتهام و از صميم قلب به آن تاختهام؛ برنامهاي كه اس//مش ماه عسل است ولي از فيلم ماه تلخ رومن پوالنس//كي هم تلختر است. الحمداهلل در اين زمينه هم ما با اروپا081 درجه تفاوت داريم. پوالنسكي يك فيلم ميسازد به نام ماه تلخ كه كلي در آن شيريني و چيزهاي جذاب وجود دارد ولي اينجا ماهعسل ميسازند كه از قطره فلجاطفال تلختر است!

چند روز پيش محمود شهرياري به سبك و سياق و تلخي ماه عسل ايراد وارد كرده بود. آزاده نامداري كه چند صباحي است از راه رسيده به محمود شهرياري تاخته بود كه آقاي شهرياري از حسادت اين حرف را زده. بسياري از همكاران ما آرزوي يك شب اجراي ماه عسل را دارند.

خانم آزاده نامداري عزيز... اي مجري بالمنازع عرصه تصوير كه »الن« آن مجري معروف آمريكايي شما را الگوي خود ميداند!، همه مردم ايران فهميدند كه آن كسي كه دوست دارد يك شب ماه عسل را اجرا كند همكاران شما نيستند، خود شما هستي!

آن زماني كه شما هنوز نبودي و تصميمي هم براي بودن شما گرفته نشده بود، محمود شهرياري مجري بود و اجرا ميكرد.وقتي ايش//ان ميگويند ماه عسل تلخ است حتما تلخ است. شما هم اگر دوست داري يك شب برنامه ماه عسل را اجرا كني از احسان عليخاني خواهش كن ش//ايد در عالم لوطيگري، بعد از سالها باالخره يك ش//ب ِخرِخره ما را در ماه رمضان ول كرد و از دس//ت چش//مهاي خيسش راحت شديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.