فريبا وفي؛ نويسنده سال آلمان

Jahan e-Sanat - - News -

عنوان نويسنده سال را از موسسه «LITPORM» آلمان به دست آورد.

فريبا وفي نويسنده ايراني كه به خاطر نوش//تن رمان »طرالن« ك//ه چندي قبل توس//ط يوتا هيملرايش به زبان آلماني ترجمه و در اين كشورمنتشرشدهبود،نامزدعنواننويسندهسال7102 ازسوي موسسه «LITPPRM» در آلمان شده بود، با اعالم اين موسسه به عنوان نويسنده سال انتخاب شد.

او با كس//ب اين عنوان و ب//ا انتخاب مردم، پرمخاطبترين نويسنده غيرآلماني به شمار ميرود كه در سال گذشته اثري از او به زبان آلماني و در كشورهاي آلمانيزبان منتشر و توزيع شده است.

بنا بر اعالم اين بنياد، جايزه فريبا وفي در پاييز سال جاري و حين برگزاري نمايشگاه كتاب فرانكفورت به وي اهدا خواهد شد.

يادآوري ميشود موسسه «LITPROM» در كشور آلمان كه از سال 1980 تاسيس شده نام وفي را در فهرست انتخاب 10 نويسنده برتر خود در سال 2017 قرار داده است.

اين بنياد با حمايت موسس//ه نمايشگاه كتاب فرانكفورت و حمايت مالي دولت آلمان به صورت غيرتجاري و غيرانتفاعي و در قالب يك آژانس ادبي به فعاليت ميپردازد و هر ساله بهترين نمونههاي آثار ادبي منتشرشده در آفريقا، آسيا و آمريكا التين را براي ترجمه به زبان آلماني انتخاب و براي ترويج آنها در آلمان، سوييس و اتريش تالش ميكند و ميكوشد ميان نويسندگان و ناشران كشورهاي اين مناطق با آلمانيزبانان در دنيا ارتباط برقرار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.