و روز هرگز نيامد

Jahan e-Sanat - - News -

اميررضا كوهستاني در سال 1357 در شيراز به دنيا آمد. 18 ساله بود كه اولين داستان كوتاهش را در روزنامههاي محلي چاپ كرد. پس از آن جذب س//ينما ش//د و تحصيالت آكادميك خود را در رشته كارگرداني سينما آغاز كرد، سپس در دانشگاه منچستر انگلستان در رشته مطالعات تئاتري ادامه داد. وي اولين نمايشنامه خود را با نام »و روز هرگز نيامد« در سال 1377 نوشت كه هرگز به اجرا درنيامد.

يك سال بعد نمايش »قصههاي در گوشي« را روي صحنه برد كه توجه بسياري را در هجدهمين جشنواره تئاتر فجر جلب كرد.

كوهس//تاني تئاتر ايوانف را در س//ال 1390 بر اساس نخستين نمايشنامه بلند آنتوان چخوف در تماشاخانه ايرانشهر به صحنه برد. در بهمنماه سال 1390 فيلم پذيرايي ساده به كارگرداني ماني حقيقي كه فيلمنامهاش بهطور مشترك توسط وي و اميررضا كوهستاني نوشته شده بود در شصت و دومين دوره جشنواره فيلم برلين در بخش جنبي فورم )تريبون آزاد( برنده جايزه نتپك )شبكه توسعه سينماي آسيا( شد. كار بعدي وي تئاتر ديوار چهارم بر اساس نمايشنامه انگلستان اثر تيم كراوچ بود كه در سال 91 در تاالر شمس روي صحنه رفت. نمايش سالگش//تگي كه در س//ال 92 بار ديگر در تاالر شمس روي صحنه رفت به نوعي دنبالهاي بود بر تئاتر رقص روي ليوانها و سرنوشت شخصيتهاي آن نمايش را پي ميگرفت. كوهستاني با نمايش شنيدن)4931( پس از 10 سال و بعد از نمايش در ميان ابرها)4831( كه در تاالر قشقايي به صحنه برده بود به تئاتر شهر بازگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.