انتقاد از ترامپ به سبك »برد پيت«

Jahan e-Sanat - - News -

ب//رد پيت با حض//ور غافلگيركننده در ي//ك برنامه كمدي تلويزيون//ي در نق//ش يك كارش//ناس آب و هوا ب//ه انتقاد از سياستهاي ترامپ در حوزه محيطزيست پرداخت.

به گزارش تلگراف، بازيگر سرشناس هاليوودي اين هفته به ش//وي كمدي و جديد تلويزيوني جيم جفري رفت و با ظاهر ش//دن در نقش يك كارش//ناس آب و هوا به انتقاد از تصميم اخي//ر دونالد ترامپ مبني بر خ//روج از معاهده d آب و هوايي پاريس پرداخت.

پيت گفت پس از خروج آمريكا از اين تعهد بينالمللي هيچ آيندهاي براي آمريكا متصور نيس//ت چراكه آب و هواي داغ و سوزان سراسر آمريكا را فرا خواهد گرفت.

پيش از اين لئوناردو ديكاپريو نيز تصميم ترامپ مبني بر خروج آمريكا از معاهده آب وهوايي پاريس را يك تهديد براي آينده زمين دانسته و عنوان كرده بود: »قابليت زندگي در سياره م//ا در آينده با تصميم بيتوجهانه رييسجمهور دونالد ترامپ تهديد شد. آينده ما در اين سياره امروز پيش از هر زمان ديگري در خطر است.«

در ماه دس//امبر سال ‪195 ،2015‬ كشور در پايان نشستي در پاريس، كنوانسيون سازمان ملل در مورد مقابله با تغييرات اقليمي - موسوم به پيمان پاريس - را با هدف تالش در راستاي كاهش ميزان آلودگي ناشي از گازهاي گلخانهاي امضا كردند. بر اساس اين پيمان ميزان توليد گازهاي كربني بايد در حدي باشد كه گرمايش زمين تا سال 2050 از دو درجه بيشتر نشود.

برد پيت اخيرا در فيلم »متفقين« با موضوع جنگ جهاني دوم به كارگرداني رابرت زمهكيس و در كنار ماريون كوتيالر و همچنين فيلم كمدي »ماش//ين جنگي« به كارگرداني ديويد ميچود بازي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.