دبير جشن مستقل فيلم كوتاهيها معرفي شد

Jahan e-Sanat - - News -

اميرتوده روستا به عنوان دبير هشتمين جشن مستقل فيلم كوتاه معرفي شد.

مرضيه وفامهر، عضو هياتمديره و سخنگوي انجمن فيلم كوتاه ايران در خبري اعالم كرد با توجه به برگزاري هشتمين جش//ن مس//تقل فيلم كوتاه، امير تودهروستا فيلمساز و عضو هياتمديره انجمن فيلم كوتاه از طرف هياتمديره ايس//فا به عنوان دبير هشتمين جشن مستقل فيلم كوتاه، برگزيده شد و فعاليت خود را آغاز كرد.

امير تودهروستا، فيلمساز فيلم كوتاه، فارغالتحصيل دانشگاه سورهاست.اوفيلمسازيراازسال6731 درسينمايجوانكرج آغاز كرد و تاكنون 16 فيلم كوتاه داستاني ساخته است.

س//الم آقاي ايول، دزد ش//كالتي، تالل//و، راديولوژي يك پرت//ره و جاي من//و توي اتاق بنداز از جمل//ه فيلمهاي اين كارگردان هس//تند كه در جش//نوارههاي داخلي و خارجي موفق به دريافت جوايز شدهاند. فيلم تاللو در دهمين جشن خانه سينما در س//ال 85 موفق به دريافت تنديس بهترين فيلم كوتاه شده است.

وفامهر افزود: مهلت ارائه آثار تا پايان خردادماه از طريق سايت ايسفا خواهد بود. عالقهمندان ميتوانند جزييات و شرايط ارائه آثار را در فراخوان جش//ن فيلم كوتاه منتش//ر بر سايت ايسفا پيگيريكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.