شهين و مهين و ديگران!

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفري- كار به جايي رسيده كه براي كم كردن روي فدراسيون جهاني واليبال، تماشاگران زن تقلبي به ورزشگاه ميفرستيم! يعني اين همه بيننده خانم براي ديدن اين بازي دارند پرپر ميزنند و به آنها بليت نميفروشيم. بعد شهين و مهين و تاج ملوك را با بافتني و كاموا ميفرستيم بنشينند در جايگاه تماشاگران با خودشان در مورد طرز تهيه آش هفتجوش و طريقه صحيح رنگ كردن تخممرغ شانسي سمينار، پرزنتيشن برگزار كنند.

خب چه دردي اس//ت آخر؟ وقتي قرار است خانمها در اين مسابقات شركت كنند كه فدراسيون جهاني ما را محروم نكند، حداقل بگذاريد عالقهمندان واليبال بيايند داخل! واقعا خانمها بيايند ورزشگاه چه اتفاقي رخ ميدهد؟ جدا مگر چه شاخ غولي شكس//ته ميش//ود؟ چرا اصال يك بازي را براي خانمها برگزار نميكنيد؟ چرا اصال در يك بازي كل ورزش//گاه را به خانمها نميدهيد كه ببينيد حضورشان چه اثري دارد؟ سر خودمان را داريم كاله ميگذاريم يا سر فدراسيون جهاني واليبال را؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.