انتخابات 96 رفراندوم بود

صفاييفراهاني با تاكيد بر بالندگي جامعه امروز كشور؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محسنصفایيفراهانيباکارنامهاي از معاونت وزیر و نمایندگي مجلس و معاونت ریاس/تجمهوري در دوران اصالح/ات ام/روز در کس/وت ی/ک تحلیلگر مسایل سیاسي ایران آینده کشور در دور دوم روحاني و وضعیت شهرداري تهران را مورد بررسي قرار داده است.

وي از معدود چهرههاي ایران است که در چند حوزه مختلف سیاس/ت، اقتصاد و ورزش فعالیت داشته است. مردي که به رویکردهاي تکنوکراتیک شهره اس/ت، امروز در برابر سواالتي ک/ه به احتم/ال حضور مج/دد او در س/متهاي اجرایي اش/اره ميکند، ميخن/دد. صفایيفراهان/ي از اینکه در نظرس/نجيهاي توئیتر به عنوان بهترین گزینه براي شهرداري تهران از سوي کاربران انتخاب شده، تعجب ميکندومعتقداستهنوزبرخيافراد تحمل حضور مجدد او را در سمتهاي اجرایي کشور ندارند و این مساله را به فالنیک ميگیرد چراکه قلبا به نسل جوان ایران ایمان دارد.

بخش/ي از گفتوگ/وي مفص/ل صفایيفراهاني با ایلنا را ميخوانید.

روحان/ي در تبلیغ/ات انتخاباتي این دوره چرخش/ي در س/خنانش به سمت رویکردهاياصالحطلبانهترداشتکهطبعا مطالباتي هم به دنبال خواهد داشت. پیام راي مردم چه بود؟

سخنان روحاني حرف خود او نبود بلکه حرف جامعهاي بود که ميخواهد با راي خود تحول ایجاد کند. بعد از 110 سال که از مشروطیت ميگذرد، درخت مشروطه به بار نشسته است. کش//ور در 20 سال گذشته ش//اهد تحوالت اساسي در جامعه مدني و رشد سیاسي مردم است و این پیام روشني براي مسووالن است. 20 سال برگزاري انتخابات و مشارکت جدي و رفراندومگونه مردم نشان ميدهد مردم از چه رشد و توانایي برخوردار شدهاند. این دستاورد بزرگي براي ایران در منطقه است.

روحاني هم برآیندي از خواستههاي مردم را مطرح کرد. مردم درک ميکنند امروز قرن 21 است. در این 20 سال به دلیل رشد فضاي مجازي و رس//انهها و دانش//ي ک//ه در جامعه ایجاد ش//ده است، ش//اهد تغییراتي هستیم. نزدیک 10 س//ال است که سالي یک میلیون دانش//جو در دانشگاههاي کش//ور حضور پیدا کردهاند و امروز این جمعیت جوان تحصیلکرده مطالباتي دارند.

من انتخاب//ات 96 را از ناحی//ه مردم فقط انتخاب یک دولت نميدانم بلکه یک رفراندوم ميدانم؛ رفراندومي که چندین موضوع را پاسخ داده اس//ت. جامعهاي که در آن 40 درصد زیر خط فقر زندگي ميکنند و در انتخاباتش وعده پرداخت سه چهار برابري یارانه مطرح ميشود و اکثریت مردم پاسخ منفي ميدهند یعني مردم هم به پوپولیست نه گفتند و هم به یارانهاي که به هیچوجه در زندگي ش//خصي آنها تغییري ایجاد نميکند.

م//ردم ب//ا درایت کامل ب//راي حرکتهاي تعاملي عقالني بینالمللي ارزش قائل ش//دند. وقتي روحاني ميگوی//د رفع تحریمهاي جدا از تحریمهاي هس//تهاي را دنبال ميکنم، این مطالبه مردم است. مردم خواهان صلح و دوستي و تعامل بینالمللي هس//تند که ظرفیتهاي جدیدي براي فرزندان کشور ایجاد ميکند.

انتخابروحانيدرپرتوشعارهایيکهدادنشان ميدهدمردمیکبعديبهوضعیتاقتصادينگاه نکردند.آنهابهتوسعههمهجانبهآريگفتند.مردم نگاهي جامعتر به آینده دارند.

م//ردم در کنار این بحثه//ا، قانونگرایي، مساله حصر و حذف محدودیتهاي غیرقانوني را م//ورد توجه ق//رار دادند و مک//ررا این را در نشس//تهاي انتخابات//ي مطالب//ه کردند و با راي خود نش//ان دادند چه چیزهایي را دنبال ميکنند. این نشان ميدهد مردم بعد از 110 سال از مشروطه، حاکمیت را به سمت پذیرش ابعاد مشروطه ميبرند. مشارکت مردم در اداره کشور و برقراري حکومت قانون، خواست عمومي مردم است و این نشاندهنده رشد و بالندگي جامعه امروز است.

مردمي که ب//ه یارانه نه گفتند، ميفهمند هدفمندي یارانهها و اصالح سیاستهاي مصرف انرژي اس//ت که ميتواند در اقتصاد ملي نقش تعیینکنندهاي ب//ازي کند )برعکس آنچه در دولت دهم انجام ش//د و بار سنگیني بر کشور تحمیل کرد(.

چقدرميتوانازروحانيانتظارداشت که با توجه به موانعي که بر سر راه تحقق وعدههاي اصالحطلبانهاش است، در این راه موفق ظاهر شود؟

دوره دوم روحاني به راحتي ميتواند بخش عمدهاي از این مس//ایل را سامان دهد. در غیر ای//ن صورت این رفراندوم//ي که مردم در راي خود عنوان کردند، بيپاسخ ميماند. جامعه از طریقفضايمجازيورسانهبایدپرسشگرباشد. آنچه در کشور ما به عنوان مولفه جدید مطرح شده، حضور مردم و قدرت شبکههاي مجازي و رسانههاست. اینها ميتواند در پاسخگو کردن ارکان حکومت موثر باش//د. دولت باید خود را موظ//ف به پاس//خگویي بدان//د و براي تحقق خواستههاي مردم نیاز به شفافیت وجود دارد.

وقتي در سال 1975 ایران و کرهجنوبي به لحاظ تولید ناخالص داخلي هر دو در یک سطح قرار داشتند و امروز کرهجنوبي درآمد سرانهاي نزدیک به پنج برابر ایران دارد، این سوال ایجاد ميشود که چرا ایرانيها عقب ماندند؟

اینکه مسووالن امروز در تبلیغات انتخاباتي، خانوادههاي فقیر را دستاویز ميکنند و با آنها عک//س ميگیرند و به در خانه آنها آرد و برنج ميفرستند، ناشي از تصمیمات و سیاستهایي اس//ت که به عقبافتادگي کشور منجر شده اس//ت. اگر درآمد س//رانه ایران باالي 25 هزار دالر بود خاطرجمع باش//ید تعداد فقرا زیر 10 درصد بود و کمک کردن به آنها هم س//ادهتر ميش//د تا با جامعهاي ک//ه 40 درصد آن زیر خط فقرن//د. در این عقبماندگي به هیچوجه مردم مقصر نیس//تند. منابع و نیروي انساني و شرایط کشور، بیانکننده این است که اگر به سمت قانونگرایي و توزیع عادالنه حرکت کنند و منابع و فرصتهاي کش//ور را تنها به عدهاي خ//اص اختصاص ندهن//د و در روابط خارجي عقالني و هماهنگ حرکت کنند، بس//یاري از عقبماندگيها جبران ميشود.

کشوري که یک درصد جمعیت جهان را دارد و از لحاظ ذخایر گاز در دنیا دوم اس//ت و 10 درصد ذخایر نفت و پنج درصد فوالد دنیا را دارد و در حال حاضر از نظر تربیت نیروي مهندسي در دنیا در رده پنجم اس//ت نباید جمعیتي از فقرا را در خود جاي داده باشد که در انتخابات بخواهند با حرکتهاي پوپولیستي به دلیل فقر، آراي خود را نادانسته بفروشند!

دول//ت روحان//ي در دوره دوم وظیفه دارد نه فقط به دلیل مس//ایل فردي بلکه به دلیل حفظ مصال//ح کل جامعه اگ//ر موانعي ایجاد شد که جلوي توسعه همهجانبه را ميگیرد با مردم مستقیما در میان بگذارد چون مردم به او راي دادند و اعتماد کردند و به پیش//نهادات او آري گفتند.

چقدرمطرحشدنشمابرايشهرداري تهران جدي است؟

وقتي افرادي مثل آقاي تاجرنیا رد صالحیت ميش//وند، به طری//ق اولي نیروه//اي دیگر را براي مطرح ش//دن نميپذیرند و این نشان از تنگنظري موجود است! از امثال بنده گذشته است ولي امیدوارم به نیروهاي جوان و متخصص و دلسوز فرصت بدهند.

فکر ميکنید چرا قالیباف 12 سال در این پس//ت بود؟ برخي نیرویي را ميخواهند که با ابعاد فکري آنها نزدیک بوده و تمایالت آنها را اج//را کند. هر آنکه جریان آنها اراده ميکرد، صدها بیلبورد با اهداف مشخص در سطح شهر نصب ميشد در حاليکه وظیفه شهرداري چیز دیگري است!

همانط//ور که به مجلس فش//ار آوردند و یکسري از کاندیداهاي شورا شهر مثل عبداهلل مومن//ي و تاجرنی//ا ...و را رد صالحیت کردند این فش//ار را به شوراي شهر نیز ميآورند. من در مجلس شش//م که بودم با وجود اینکه فضا در آن زم//ان پرتحرکتر ب//ود و اصالحطلبان قدرت تحرک بیش//تري داش//تند در انتخ//اب یک نفر براي هیات رییس//ه از میان اهل تس//نن جنجال بسیاري ایجاد کردند و نهایتا هم نگذاش//تند! حت//ي در انتخاب خانم جلودارزاده در هیات رییسه دعوا بود. ميگفتند خانم نباید عضو هیات رییسه باشد. امیدوارم نتایج این انتخاباتها باعث اصالح این تنگنظريها شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.