بايدهای دولت دوازدهم با نقد دولت يازدهم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه نخست

علی س/رزعیم- تردیدی نیست که با پایان م//اه رمضان تحرکات اصلی برای تعیی//ن همکاران دولت دوازدهم ش//دت خواهد گرفت و دولت دوازدهم ش//کل و شمایل خود را پیدا خواهد کرد. برای همین ضروری است بایدهای دولت دوازدهم در خالل این ماه )یعنی ماه مبارک رمضان( مطرح شود تا در افکار عمومی مورد بحث واقع ش//ود تا انشاءاهلل دولت دوازدهم با جهتگیری درست و مناسب کار خود را شروع کند. برای این مقصود ضروری است همزمان نقدی نس//بت به عملکرد دولت یازدهم صورت گیرد تا از خالل آن مشخص شود که در کدام بخشها باید اصالحاتی صورت گیرد.دولت یازدهم در ش//رایط بحرانی فعالیت خود را آغاز کرد و شرایط آنقدر خطیر بود که دولت یازدهم نمیتوانست در انتخابات وزرا و مدیران دست به ریسک بزند. به همین دلیل ترجیح دولت وقت آن بود که از افراد باتجربه استفاده کند. همین امر موجب شد مدیران قدیمی کشور برای پذیرش مسوولیت دعوت به کار ش//وند. اگرچه این کار این حس//ن را به همراه داشت که دولت وقت خود را صرف سعی و خطا برای مهار بحران نکند و شرایط با سرعت بیشتری سامان یابد اما در عین حال این نقص را نیز به همراه داشت که این کابینه نمیتوانست پیامآور تحول باشد. در جامعه ایران که به لحاظ جمعیتی به شدت در حال جوان شدن است و نسل جدید روی کار آمده اصرار به استفاده از مدیران قدیمی موجب شد عملکرد دولت بیش از حد محافظهکارانه باشد. همین امر مستمسکی در اختیار مخالفان قرار داد که دولت را به دولت خسته، بسته و نشسته تعبیر و از این زاویه حمالت زیادی را متوجه دولت کنند. متاسفانه دولت حاضر نشد در تابستان سال 1394 دست به ارزیابی وزرا و اصالح کابینه بزند. به همین دلیل اعضای کابینه با تغییرات اندک به کار خود ادامه دادند. در سطح تیم اقتصاد متاسفانه عملکرد کمتر از انتظارات بود گرچه میزان هماهنگی صورتگرفته از متوسط تاریخی کابینههای قبل به مراتب بهتر بود. سازمان برنامه و بودجه که باید مغز متفکر و نقش اصلی را در هدایت عملکرد دولت میداشت، متاسفانه فاقد آن جایگاه موردنظر بود و به همین دلیل به جای آنکه در مباحث اقتصادی کشور نقش طالیه دار را ایفا کند، بیشتر کارکرد تخصیص بودجه را بر عهده داشت و در تصمیمات کلیدی جای خالیاش احساس میشد. سازمان برنامه ظاهرا احیا شد ولی در واقع تنها تابلوی معاونت نظارت راهبری رییسجمهور به سازمان برنامه و بودجه تغییر یافت. سازمان برنامه به هیچ عنوان نتوانست به آن جایگاه اصلی به لحاظ کارشناسی بازگردد. سازمان برنامه در این سالها بیش از آنکه پیشران و مدافع اصلی اصالحات اقتصادی باشد، به مانعی برای اتخاذ تصمیمات سخت تبدیل شده و محافظهکاری موجود در کابینه را تشدید میکرد. بیشک هیچ رییسجمهوری نخواهد توانست با یک س//ازمان برنامه ضعیف به موفقیت برسد و اگر دولت دوازدهم بخواهد پیامآور تغییرات و عامل اصالحات اساسی باشد باید برنامه این تغییرات در سازمان برنامه تهیه و تدوین شود و دولت با اتکا به توان کارشناسی سازمان برنامه دست به عمل بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.