صنايعكوچكومتوسطدراولويت

تسهیالت 30 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به بنگاههای تولیدی در 69؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

براساس دستورالعمل سیاستگذار پولي در سالجاري با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلي، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادي کشور، پیشبیني شده 30 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شود. بر این اساس، مجموعا02 هزار میلیارد تومان براي س//رمایه در گردش و تامین مالي طرحهاي نیمهتمام و 10 هزار میلیارد تومان براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي که از توجیه فني، مالي و اقتصادي الزم برخوردار هستند، تخصیص خواهد یافت.مطابق بخشنامه بانک مرکزي، مقرر شده تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادي، تامین منابع مالي موردنیاز شش هزار طرح نیمهتمام با پیشرفت فیزیکي حداقل06 درصد و تامین مالي مورد نیاز براي بازسازي و نوسازي پنج هزار واحد اقتصادي از محل منابع داخلي ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.