اصالحطلبان در بزنگاه مطالبات مردم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - یادداشت hedayati.mohammad@yahoo.com

محمدهدایتي ای//ام انتخابات در ایران به طور معمول با پویاترین فضاي سیاسي و اجتماعي همراهشد؛ضرورتمشارکت هرچهبیشترمردم،گروههاي سیاس//ي و نهادهاي قدرت را وا ميدارد تا فضاي بیشتريبرايبحث،اظهارنظرومطالبهگريفراهم کنند. اما غالبا به محض پایان انتخابات، همه چیز به حالت عادي برميگردد. گویي بحثها به پایان ميرسد و بر سر راه برخي فعالیتها و بحثها هم مانعایجادميشود.بهنظرميرسدبرايایجادپویایي براياینکهشهروندانبهعنوانحامالناصليقدرت و مشروعیت در نظامهاي سیاسي مدرن، اراده خود رابیشترنشاندهندبهتداومهرچهبیشتراینفضا، نهفقطدرایامانتخاباتنیازمندباشیم.ایدههایيکه گروههاي اصالحطلب دو دهه پیش درباره جامعه مدني و اساسا تقویت جامعه مطرح کردند تا حدي ناظر بود بر امتداد و تکثیر فضاي بحث، گفتوگو و مناظره. در واقع ش//هروندان از طریق حضور در انجمنهايمختلفبایدبهگفتوگودربارهبهترین سازوکارهايحلوفصلامورميپرداختندوازطریق رسانههاي ارتباطي، فعالیتهاي سیاستمداران را رصد ميکردند تا هم پویایي و نش//اط سیاسياجتماعي محقق ميش//د و ه//م اینکه مداخله شهروندان در سیاست تنها به ایام انتخابات محدود نميماند.اینوضعیتتقریباهیچگاهمحققنشد. بخشي از این امر ناش//ي از دالیل و مقاومتهاي ساختاري کانونهاي قدرت بود که ایجاد چنین فضایيرامطلوبخودومنافعشاننميدانستند.این کانونهايقدرتلحظهايازتالشبرايبرانداختن باهم بودگيهاي مدرن دست برنداشتند، بر سر راه جریان آزاد اطالعات مانع ایجاد کردند، روزنامهها و رسانهها را توقیف کردند و بسیاري موارد دیگر. اما متاسفانه داستان فقط به محافظهکاران و گروههاي قدرتمند محدود نیست. مساله این است که خود اصالحطلبانبهعنوانکسانيکهچنینایدههایيرا معرفيکردنددرپیگیريآناهتمامنکردند.دربرابر موانعمقاومتنکردندوحتيخودنیزکموبیشبه آن رضایت دادند. گویا خود آنها هم نميخواستند عملکردشان دائما رصد شود، تصمیمهایشان به پرسش گرفته شود و ائتالفها و پیمانهاي بعضا مسالهدارشان نقد شود. در واقع از یک زماني آنها هم همان منطق رقبایشان را ترجیح دادند. بسیج مردم در ایام انتخابات و سپس خاموشي آنها. از این رو نه نهادسازي کردند و نه کوشیدند مطالبهگري شهروندان را به فعالیتي دائمي و نه صرفا انتخاباتي بدل کنند. اصالحطلبان براي نگه داشتن اعتماد مردمبایدازاینمنطقفاصلهبگیرند.ماپیشازهر چیز به سرزندگي جامعه در برابر قدرت و نهادهاي مرتبطبهآننیازمندیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.