اولويتهای خروج از ركود

نشستبخشخصوصیباکمیسیونصنايعمجلس؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نبود استراتژي توسعه اقتصادي در کشور، یکي از عوامل مهمي به شمار ميرود که در زمینههاي مختلف صنعتي، بازرگاني، اقتصادي ...و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.