پرتگاهفسادساختاری

بررسی موانع جهش اقتصاد ايران؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

»جهانصنعت«- باوجوداینکهدولتیازدهم در چهار سال فعالیت خود توانست رشد اقتصادی دو رقمی را در کارنامه خود ثبت کند ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.