تروریست ها نابود شدند

گزارش وزیر اطالعات به مجلس در مورد عملیات مرگبار تهران؛

Jahan e-Sanat - - News -

فضای مجل//س دیروز تحتالش//عاع ش//هادت جمعی از کارمندان، نیروه//ای حفاظ//ت و مراجعان قرار داش//ت. این اولین جلس//ه علنی مجلس بعد از حادثه تروریستی چهارش//نبه پارلمان بود؛ حادثهای که باعث شد مجلس سیاهپوش شود! حاال در داخل مجلس تصاویر این شهدا در بخشهای مختلف نصب ش//ده و کارمندان و نمایندگان به یاد شهدای ترور که در راهروی مجلس قرار دارد، ادای احترام میکنند. تدابیر امنیتی بیش از همیشه در اطراف ساختمان مجلس به چشم میخورد و حاال وزیر کش//ور و وزیر اطالعات و جانشین فرماندهی کل سپاه به پارلمان میآیند تادرجلسهایغیرعلنیدربارهابعادمختلفحادثه تروریستیتهراندرحرمامامراحل)ره(ومجلس شورای اسالمی به وکالی ملت توضیحاتی ارائه دهند و نمایندگان نیز در این باره نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

علیالریجانیدرنطقپیشازدستورخود در مجلسدررابطهباحوادثتروریستیچهارشنبه گفت: چهارشنبه گذش//ته که تروریستهای جنایت//کار عملیاتی را در ح//رم امام و مجلس داشتند، ما نمایندگان شاهد دو صحنه متفاوت بودیم؛ از یک س//و تروریستها وارد ساختمان ارتباطات مردم نمایندگان ش//دند و مراجعان و کارکن//ان مجلس را مورد ه//دف قرار دادند. ناجوانمردانه 18 نفر را به ش//هادت رس//اندند و نزدی//ک به 30 نفر را مجروح کردند. رییس مجلس خطاب ب//ه نمایندگان مجلس، اظهار کرد: خواهران و ب//رادران عزیز! روی دیگر این اتفاق روحیه باال نمایندگان محترم و آمادگی آنها برای مجاهدت در برابر تروریستها بود که صحنهبسیارغرورآفرینرادرتاریخپارلمانایران بهنمایشگذاشت.مراجعاتمکررنمایندگانبه این جانب، جهت برداش//تن سالح و مبارزه با تروریس//تهای جانی و اصرار بر اینکه پارلمان حتی یک لحظه هم تعطیل نشود، واقعا صحنه شورانگیزی را ترسیم کرد. من از صمیم قلب از همههمکارانتشکرمیکنم.

الریجانیبابیانایننکتهکه»تروریستهای بدصفتبایدمیفهمیدندکهباملتیمقاوممجاهد طرفهستند«،گفت:نمایندگانملتکهعصاره فضائلهمینملتهستند،اینغیرتانقالبیرا به خوبی نشان دادند. حضور همه مسووالن در تشییعپیکرشهدادرروزجمعههمصداییواراده مشترک همه بخشهای نظام را در راه مبارزه با جالدان تروریست نشان داد و از طرفی تشییع باشکوه ملت در تهران و شهرستانها وجه دیگر اراده ملی را به ظهور رساند.

رییس مجلس با تاکید بر لزوم وحدت، ادامه داد: نمایندگان محترم ! وحدت و همگرایی که در بیان مس//ووالن و مل//ت در پس این حادثه ایجاد شد، گوهر ذیقیمتی است که نباید تحت هیچشرایطیمخدوششود.بپذیریمکهدربرابر ملت، صفی از تروریستها و کشورهای حامی آنها به سرکردگی آمریکا و عربستان سعودی به وجود آمده اس//ت. هوشیاری انقالبی اقتضا میکندکهنگذاریمحواشیسیاسیماراازهدف خدمتگذاری به ملت باز دارد. وی معتقد است که»امروز، روز ایستادگی و مقاومت؛ کار و تالش برای حل مشکالت ملت است، صف واحدی که منبعث از غیرت دینی و انقالبی است، این صف واحد پاسخ به اقدامات دشمن است. مخصوصا وقتیمواضعآمریکاومصوبهاخیرسنارامشاهده میکنیمتمامیهدفگذاریآنهاروشنمیشود. استراتژی دشمن کند کردن ابزارهای عزتمندی ایران و سرگرم کردن مسووالن به مسایل فرعی است.اقداممتقابلمابایداستقامتدرراهدرست انقالب و همگرایی هرچه بیشتر باشد.«

الریجانی تاکید کرد: ما پاس//خ روشنی به اقدامات سنا خواهیم داد. مجلس واکنش جدی بهتحرکاتآنهامیدهد،ازکمیسیونامنیتملی میخواهم در اسرع وقت طرح مقابله را تهیه و به مجلس ارائه کند. باید آمریکا متوجه شود که مجلس شورای اسالمی در مقابله با تروریست اراده و همتی قوی دارد و سپاه پاسداران، نیروهای قدسوبنیهدفاعیراباهمهتوانحمایتخواهد کرد و نیروهای مسلح ما پاسخ تروریستها را با قاطعیت خواهند داد. الریجانی در پایان یادآور شد:الزممیدانمازمسووالنکشورهایمختلف و پارلمانهای آنها که در این حادثه با فوریت و جدیت اعالم موض//ع و با پیامها و تماسهای خ//ود اظهار همدردی کردن//د و در کنار ملت ایران قرار گرفتند، تش//کر کنم. سعودیها که با بذل و بخش//ش زیاد کنفرانس ریاض را به پا کردند که به تعبیر خود ایران را منزوی کنند، از همنوایی کشورها با ایران شرمنده شده و باید درسبگیرند. گزارشحادثهتروریستیتهران عضو هیاترییس//ه مجلس گف//ت وزیر اطالع//ات تاکی//د کرد ک//ه بقایای//ی از تیم تروریس//تی داعش در کش//ور باق//ی نمانده است. اکبر رنجبرزاده در حاشیه جلسه علنی خان//ه ملت در جمع خبرنگاران با اش//اره به جلس//ه غیرعلنی پارلمان با حض//ور وزرای کش//ور و اطالعات درباره حادثه تروریستی روز چهارش//نبه مجل//س، گفت: در جلس//ه غیرعلنی مجلس، وزیر اطالعات گفت اینها عوام//ل داخلی و ایران//ی بودند که مدتی در خارج از کش//ور تح//ت آموزشهای داعش قرار گرفته بودن//د. وی افزود: وزیر اطالعات همچنین گف//ت ما با قدرت و اقتدار کارمان را پیش میبریم و کامال اش//راف اطالعاتی و امنیتی در کش//ور برقرار ش//ده و در روزهای اخیر نیز اقدامات خوبی انجام شده است. عضو هیاترییسه مجلس به نقل از وزیر اطالعات اظهار داشت: عواملی که ممکن بود به عنوان یک حرکت دیگری ریشه بدواند نیز سرکوب و آنها دستگیر ش//دند. عوامل و فرمانده این حادثه روز چهارشنبه شناسایی شد به طوری ک//ه حتی فرماندهی این تیم نیز اخیرا رصد شده و به س//زای اعمالش رسید. رنجبرزاده اضافه کرد: وزیر اطالعات تصریح کرد عوامل پشت صحنه نیز تحت تعقیب قرار گرفتند به طوری که ممکن بوده به جای دیگری گریخته باشند که در آنجا نیز مورد ضربه قرار گرفتند و به سزای اعمالشان رسیدند. این عملیات آنها ابتر مانده و با اطمینان خاطر میگوییم که تیمشان منهدم شده و بقایایی از این تیم تروریستی در کش//ور باقی نمانده است. وی افزود: وزیر کشور همچنین در این جلسه تاکید کرده که اینگونه اقدامات تروریستی تزلزلی در امنیت داخلی کشور ایجاد نکرده و نمیتواند تاثیری در روند مقابله جمهوری اسالمی ایران با تروریستها داشته باشد.

بهروز نعمتی در حاشیه جلسه علنی گفت: در حادثه تروریس//تی مجلس نقاط ضعفی در مجلس وجود داشته که قابل کتمان نیست و آقایالریجانیهممواردیرادراینزمینهمطرح کرد. مس//ووالن امنیتی هم به دنبال حل این موضوع هستند و انشاءاهلل تا امروز طرح شفافی را برای ایمنس//ازی مجلس از نظر حفاظتی و امنیتی ارائه میکنند که هیات رییسه مجلس درباره آن تصمیمگیری خواهد کرد. وی ضمن قدردانیازاقداماتنیروهایامنیتیدراینحادثه اظهار کرد: در عین حال نقاط ضعفی هم وجود داشت که در جلسه مجلس مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد برای جمعبندی بهتر خصوصا کمیته امنیت، جلساتی را با مسووالن مربوطه برگزار کنند تا جمعبندی آن را به مردم اعالم کنیم. سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به هدایت حادثه تروریس//تی روز چهارش//نبه تهران از سوی گروههای تکفیری گفت: طبق گزارشهای ارائهشده تیمهای مختلفی از سوی وزارت اطالعات بازداشت شدند و مقرر شد برای اینکه این مش//کالت به جاهای دیگر نکش//د، تیمهای بررسی موضوعات امنیتی طرحهایی را در ای//ن زمینه جمعبندی کنند. وی با بیان اینکه گزارش کمیس//یون امنیت ملی درباره حوادثتروریستیروزچهارشنبهبهمجلسارائه خواهد شد، گفت: خوشبختانه کشور ما کشور امن منطقه است و اقدامات خوبی قبل و بعد از این حادثه تروریستی انجام شده و این اطمینان خاطر به مردم داده میش//ود که شرایط کشور تحت کنترل است. طبق گزارشات ارائهشده نیز همچنین تیمهای مختلف و خانههای امنی که تروریستها در آن همقسم شدند، شناسایی و افرادی دستگیر شدند و بازداشتهای متعددی در این زمینه وجود داشته است.

کشته ش/دن فرمانده تیم تروریستی حادثه تهران

البته حجتاالس//الم سیدمحمود علوی با توجه به حادثه تروریستی روز چهارشنبه تهران در گفتوگ//و ویژه خبری نیز حضور پیدا کرد و توضیح//ات الزم را درباره این اتفاق به مردم ارائه داد.

وزیر اطالعات گفت: در سال 94 حدود 30 تیم تروریستی، در سال 95 حدود 45 تیم و در این دو ماه و نیم سال 96 بیش از 25 تیم تروریستی را رصد کردیم و به آنها ضربه زدیم. وی با بیان اینکه در سالجاری تیمهای دو تا شش نفره و بعضی اوقات تکنفره را شناسایی و برخورد کردیم، ادامه داد: هر س//ال تعداد تیمهای تروریس//تی که شناسایی میشوند بیشتر میشود. این موضوع بیانگر این است که دشمن ولکن نیست و از این رو حساسیت امنیتی افزایش مییابد. وزیر اطالعات یادآور ش//د: در سه سال اخیر از بسیاری از حمالت تروریستی جلوگیری شده و با وجود اینکه در کشورهای مختلف اتفاقات تروریستی افتاده اما خوشبختانه در کشور ما چندان خبری از این اتفاقات نبوده است. وی با بیان اینکه در س//الهای گذشته ماهی یا هفتهای یک تیم تروریس//تی کشف میکردیم، اظهار کرد: در اردیبهشتماه کشف تیمهای ترور به روزانه رسیده بود که بنا نداشتیم با انعکاس مرتب این دستگیریها به آرامش و بهداشت روحی و روان//ی مردم صدمه بزنیم و همین که قدمی برمیداشتیم، خدا را شکر میکردیم و گهگاه به اطالع مردم میرساندیم.

علوی به کشف یکی از تیمهای تروریستی در یکی از مناطق کش//ور اشاره کرد و گفت: حدود 10 روز پیش این تیم را زیر ضربه بردیم که 30 قبضه اسلحه کالشنیکف، چهار قبضه تیربار گرینوف، دو قبضه آرپیجی هفت با 10 موشکآرپیجی،51 بستههفتصدتاییگلوله کالشنیکف و 4400 فشنگ تیربار گرینوف از آنها کش//ف شد. آنهایی که با مسایل نظامی آشنا هستند، میدانند این مقدار اسلحه برای یک عملیات جنگی و نظامی اس//ت نه یک عملی//ات پارتیزانی و چریکی. وزیر اطالعات ب//ا تاکید ب//ر اینکه قدم به ق//دم به تیمهای تروریس//تی ضربه زدیم و عناصر اصلی آنها شناسایی شدند، یادآور شد: تروریستهایی که بعضا همراهی برخی سرویسهای اطالعاتی کش//ورهای دیگر را داشتند در عمق کشور مورد هدف قرار گرفتند بهگونهای که سرکرده آنها ابوعایشه در مرز مورد هدف قرار گرفت. مس//وول میز عملیات ایران در رقه ابوفارس بود که اخیرا در موصل مس//تقر شده بود نیز هدف قرار گرفت.

ویازشناساییوبازداشت34 نفرازعناصر تروریستیبعدازحادثهتروریستیروزچهارشنبه خبر داد و گفت:خانه امنش//ان در کرمانش//اه شناسایی ش//د و افرادی دستگیر شدند. خانه امن این پنج تروریست نیز که در آنجا همپیمان ش//ده بودند زیر ضربه رفت و برادر یکی از آنها که از خودشان خطرناکتر بود در تور اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان قرار گرفت و در اختیار ماموران اطالعات است.

عل//وی درباره وضعیت فرمان//ده این تیم تروریستی نیز اظهار کرد: فردی که مسوولیت فرماندهی این تیم را برعهده داشت، در مناطق مرزی مس//تقر ب//ود که پ//س از به هالکت رسیدن تروریستها از کشور خارج شد اما با همکاری سرویسهای اطالعاتی همکار کیفر کارش را داد و توس//ط س//ربازان گمنام امام زمان به درک واصل شد. وی درباره اعترافات بازداشتشدگان اخیر گفت: از ‪43 24،‬ نفری که اخیرا دستگیر شدند برخی مرتبط با این حادثه بوده و برخی دیگر از افرادی بودند که از پی//ش تحت نظر بودن//د. اعترافات زیادی گرفته ش//ده و اظهاراتشان سرنخهایی داده که به نفرات دیگری اشراف پیدا کرده و آنها را دستگیر کردیم.

وزیر اطالعات درباره اینکه آیا در این حمله غافلگیری صورت گرفته اس//ت تصریح کرد: با دش//منان کوچکی مواجه نیستیم. دشمن ما داعش نیست بلکه داعش بازیچه و ابزار دست دشمنانماست.دشمننظامجمهوریاسالمی بزرگتر از داعش است و در راس آن جنایتکاری مثل آمریکا و بعضی اروپاییها که گاهی با آن همراهی کردند، وجود دارد. انقالب اس//المی در منطقه با رویگردانی مردم از سیاس//تهای اس//تکباری و حاکمیتهای مجری استکبار و همگرایی با کشورهای مسلمان منطقه منافع اس//تکبار را با خطر مواجه میکند و از طرفی همه کشورهای منطقه دشمن اول مسلمانان را رژیم صهیونیستی میدانند و این همگرایی مس//لمانان میتواند رژیم غاصب اسراییل را با خطرمواجهکند.

علوی با تاکید بر اینکه توطئه دشمن پایان نداردواینهوشیاریمانسلجوانوجوانانعزیز اهل سنت را میطلبد، اعالم کرد: دشمن سعی میکند بین کرد و ترک و لر، عرب و عجم، بلوچ و فارس، ترکمن و فارس و بین مذاهب شیعه و سنی و لهجههای مختلف اختالف بیندازد و سوءاستفادهکند.آنهادیدندکههیچعاملیمثل مذهب برای ایجاد چالش نمیتواند موثر باشد.

نب/ود تجهی/زات الزم ب/رای مقابله با تروریستها

دیروز محمد مهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان در مجلس دهم، نطق میان دستورش را به حادثه تروریستی اخیر اختصاص داد. او ضمن تشکر از همکارانش که با وجود حادثه تروریستی، جلسه مجلس را تعطیل نکردند، گفت: به ش//ما نماین//دگان دوره دهم افتخار میکنمعلیرغماینکهدر05 متریشماحادثه تروریستی در حال وقوع بود، لحظهای مجلس را ترک نک//رده و درنگ نکردید. این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه صحبتهایش، در مورد وجود نقص امنیتی، انگش//ت اتهام را به سمت هیات رییسه نشانه گرفت و تأکید کرد: هیات رییسه مجلس باید اهتمام بیشتری برای تأمینمسایلامنیتیمجلسداشتهباشد.جای تعجب است که در طبقات نمایندگان دوربین و وس//ایل مقابله با تروریس//تها وجود ندارد. جای تعجب است که برای تامین موتورپول، مجلس را »فشل« کردیم و موجب ترددهای ناشناخته در مجلس شدیم. امید است که این صرفه جویی را کنار گذاشته و به امنیت مجلس بیش//تر توجه کنیم. زاهدی همچنین افزود: وزارت اطالعات نباید درگیر مسایل سیاسی ش//ود، این س//م مهلکی برای این وزارتخانه اس//ت. از سپاه و یگان حفاظت مجلس تشکر میکنیم و درخواست برخورد قاطع با سران این جریان در خارج از کش//ور را داریم، امید است کسانی که مخالف حضور و مشاوره دادن نیروهای نظامی به نیروهای مقاومت بودند، از این موضوع پند بگیرند.

موافق/تمجلس/یهابافوریتاصالح بخشی از ساختار دولت

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با یک فوریت الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت مبنی بر تفکیک دو وزارتخانه به پنج وزارتخانه و یک س//ازمان موافقت کردن//د. نمایندگان مجلس شورای اسالمی یک فوریت الیحهای را مصوب کردند که در صورت تصویب نهایی ساختار سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرس//ازی و وزارت ورزش و جوان//ان اصالح و دو وزارتخانه و یک س//ازمان جدید تشکیل میشود. دولت یازدهم الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت را به منظور بهسازی و اص//الح نظ//ام اداری در ابعاد تش//کیالت سازماندهی و ساختار امور اداری کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجان//س وظایف و ضرورت چابکس//ازی و افزایش تحرک دس//تگاههای مس//وول در حوزههای اقتصادی و زیربنایی دولت تقدیم مجلس شورای اس//المی کرده است. تحقق سیاس//تها و برنامههای اقتصاد مقاومتی و تکالیف برنامه شش//م توسعه از دیگر اهداف پیش بینی ش//ده در این الیحه است. الیحه اصالح بخش ساختار دولت با عنایت به حجم زی//اد ماموریتها و وظایف در وزارتخانههای صنع//ت، مع//دن و تج//ارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریتهای مهم با تاکید بر تشکیل وزارتخانههای جدید و ضرورت توجه به امور جوانان با رعایت اصل عدم توسعه تشکیالتی در دولت تقدیم مجلس شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.