کمیسیون مشترک برجام در تیرماه برگزار میشود

Jahan e-Sanat - - News -

رییس ستاد پیگیری اجرای برجام، از برگزاری کمیسیون مشترک برجام در تیرماه خبر داد و با بیان اینکه نفس مصوبه اخیر س//نای آمریکا مخالف اصل حسن نیت و اجرای موفقیتآمیز برجام است، گفت: ما همه موارد را ب//ه هیات نظارت بر اجرای برجام گزارش میدهیم. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی درباره طرح تصویب تحریم سنا علیه ایران و اینکه چنین حرکتی از س//وی آمریکاییها نقض برجام اس//ت یا خیر، این مطلب را بیان کرد و افزود: اگر مصوبه کنگره نهایی شود از نظر ما در همین راستا ارزیابی خواهد شد. وی اضافه کرد: براساس بندهای 26 و 29 برجام، آمریکاییها متعهدند که برجام را با حس//ن نیت و در فضای س//ازنده اجرا کنند و از هر اقدامی ک//ه اجرای موفقیتآمیز برجام را تحتالش//عاع قرار دهد، خودداری کنند. معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: به اعتقاد ما حرکتهایی که در طول یک س//الونیم گذشته چه توسط دولت قبلی آمریکا و چه توسط دولت جدید آن صورت میگیرد، در موارد بسیاری بر خالف تعهدات آمریکا در این سه اصل اس//ت. عراقچی اظهار کرد: اصالحات متعددی تاکنون صورت گرفته و ت//الش میکنن//د که موارد نقض برجام را از درون این قانون خارج کنند. معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: به اعتقاد ما نفس تصویب چنین قانونی میتواند بر خالف اصل حسننیت و اصل اجرای موفقیتآمیز برجام باشد. عراقچی با تصریح اینکه تمام اینها از سوی ستاد اجرای برجام وزارت امور خارجه در حال رصد شدن است، بیان کرد: ما همه موارد را به هیات نظارت بر اجرای برجام گزارش میدهیم و تصمیم مقتضی توسط این هیات اتخاذ خواهد شد. وی درباره ادعاهای مقامهای آمریکایی مبنی بر حمایت ایران از تروریسم و تصویب چنین طرحی علیه ایران، اظهار داشت: این مساله اظهر منالشمس است که تصویب چنین طرحی در این فضا بسیار شرمآور است و نشاندهنده سردرگمی و سیاستهای بسیار غلط و ناشی از برداشتهای نادرست نسبت به مسایل منطقه است.

عراقچی با بیان اینکه موضع کنگره آمریکا در محکومیت ایران به حمایت از تروریسم، موضعی خندهدار، زننده و شرمآور است، خاطرنشان کرد: مواضعی که از سوی برخی مقامهای آمریکایی اتخاذ میشود به همین ترتیب است. ما فکر میکنیم دنیا در این باره قضاوت درستی کرده و خواهد کرد.

وی ادامه داد: میبینیم تقریبا تمامی کشورهای دنیا، اعم از کشورهای اروپایی و آسیایی فاجعه تروریستی تهران را محکوم و با ملت ایران ابراز همدردی کردند و بعضی در کشورهای مختلف با عالئم و شیوههای گوناگون به این هواداری از مردم ایران و محکومیت این اقدام، واکنش نشان دادند. عراقچی گفت: فکر میکنم دنیا این مساله را درک کرده و عکسالعملهایی که ما از رهبران دنیا و مردم کشورهای مختلف دیدیم نشاندهنده این است که کامال درک میکنند چه کسی قربانی تروریسم و چه کسانی حامی تروریسم هستند. وی اظهارداشت: ما در منطقه به مبارزه مقتدرانه خودمان علیه تروریسم ادامه میدهیم و اینگونه حرکتهای موردی و به قول مقام معظم رهبری ترقه بازی که صورت گرفته آنقدر سخیف است که به هیچوجه نمیتواند در اراده مردم شریف ایران خللی وارد کند. برای مقابله و جنگیدن با تروریسم به سیاستهای خودمان ادامه خواهیم داد. عراقچی درباره کمیسیون مشترک برجام نیز بیان داشت: کمیسیون برجام بر روال خود هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد. فکر میکنم در تیرماه موعد سه ماهه آن را داریم که روز آن هنوز مشخص نیست و در حال رایزنی هستیم. کمیته روابط خارجی س//نای آمریکا طرح جامع تحریمهای ایران را که به »قانون مقابله با فعالیتهای برهم زننده ثبات ایران «2017 موسوم است تصویب کرد. در طرح موسومبه S_227،اعمالتحریمهاییعلیهایرانبهسبببرنامهموشکیبالستیک این کشور، ادعای حمایت از فعالیتهای تروریستی بینالمللی و همچنین ادعای نقض حقوق بشر و موارد دیگر مدنظر قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.