اعمال گروههای افراطی ارتباطی با ادیان و مذاهبندارد

وزیرداراییاتریشدردیدارباظریف:

Jahan e-Sanat - - News -

صدا وس/یما- هاینس یورگ شلینگ، وزیر دارایی اتریش که در صدر یک هیات بلندپایه مالی و اقتصادی در کشورمان به سر میبرد با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کرد. وزیر دارایی اتریش در ابتدای این دیدار تاسف عمیق خود را در قبال حوادث تروریستی اخیر در تهران اعالم کردوگفت:تروریسممشکلتمامنقاطجهاناستوبرایهمهکشورهاباعث نگرانی فراوانی شده است. وی اظهار داشت: اعمال گروههای افراطی هیچگاه ارتباطی با ادیان و مذاهب جهان ندارد. شلینگ در ادامه این دیدار هدف از سفر خود به تهران را تعمیق روابط دوجانبه به ویژه در بخشهای اقتصادی و مالی اعالم کرد و افزود: فعالیتهای اقتصادی فصل مشترک همکاریهای دوکشوراست. ویبااشارهبهعالقهمندیدولتاتریشبرایهمکاریهای آموزشیدرحوزهبانکیباکشورمانگفت:دولتاتریشاخیراضمانتنامههای بانکی و سرمایهگذاری با ایران را با هدف توسعه روابط دو کشور تا چهار برابر افزایش داده است. شلینگ اظهار امیدواری کرد در این سفر موفق به توافقات اصولیدرموردموافقتنامههایسرمایهگذاریواجتنابازاخذمالیاتمضاعف با مقامات کشورمان شود. در ادامه ظریف نیز در این دیدار ضمن تشکر از ابراز همبستگیوهمدردیاتریشدرقبالحمالتتروریستیاخیردرتهرانگفت: تروریسم تکفیری همه کشورهای منطقه را با تهدید مواجه کرده و مقابله با آننیازمندهمکاریدستهجمعیکشورهاست.وزیرامورخارجهکشورمانبا اشاره به وجود روابط بسیار خوب بین دو کشور افزود: روابط با اتریش به ویژه پس از توافق برجام از پیشرفتهای خوبی برخوردار بوده و اتریش در دولت جدید اولین کشوری بود که در سطح رییسجمهور به ایران هیات اعزام کرد. ویسفرهیاتاقتصادیاتریشبهتهرانرانشاندهندهعالقهمندیاینکشور در قبال همکاری با جمهوری اسالمی ایران دانست و گفت: ایران نیز در تمام زمینههاعالقهمندبههمکاریبااتریشاستوازقضابیشترینروابطکارگزاری بانکی ایران در اروپا با کشور اتریش در جریان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.