بروجردیرییسماند

تعیینتکلیفاعضایهیاترییسهکمیسیونهایمجلس؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاس/ی- در جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی وضعیت اعضای هیات رییسه سه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، شورا و امور داخلی و کشاورزی و کمیسیون آب و منابع طبیعی مشخص شد. در انتخابات هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عالءالدین بروجردی به عنوان رییس این کمیس//یون ابقا ش//د و کمال دهقان//ی فیروزآبادی و محمدمهدی برومندی به ترتیب به عنوان نواب اول و دوم انتخاب شدند. همچنین سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی این کمیسیون باقی ماند و محمدجواد جمالی نوبندگانی و محمدابراهیم رضایی به عنوان دبیر اول و دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس انتخاب شدند. انتخابات هیات رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در حالی برگزار شد که محمدجواد کولیوند به عنوان رییس باقی ماند و حمیدرضا کاظمی و امیر خجسته به ترتیب به عنوان نواباولودومانتخابشدند.همچنیناصغرسلیمی،سخنگویکمیسیون شد و احمد علیرضابیگی و سهراب گیالنی به ترتیب به عنوان دبیر اول و دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس انتخاب شدند. در کمیسیون کشاورزی هم علی اکبری، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسالمی به عنوان رییس جایگزین علی محمد شاعری شد. همچنین رضا کریمی به عنوان نایب رییس اول و علی بختیاری به عنوان نایب رییس دوم انتخاب شدند، علیمحمد شاعری به عنوان سخنگو انتخاب شد و جالل محمودزاده به عنوان دبیر اول و نظر افضلی به عنوان دبیر دوم انتخاب شدند.در انتخابات هیاترییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم علی نوبخت حقیقی بار دیگر رییس این کمیسیون شد. محمدحسین قربانی و همایون یوسفی به عنوان نواب اول و دوم کمیسیون بهداشت انتخاب شدند و احمد همتی سخنگو شد. عباسعلی پوربافرانی و یعقوب شیویاری نیز به عنوان دبیران این کمیسیون انتخاب شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.