ایستادگیرییسجمهوربرایاجرایمنشور حقوقشهروندی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- معاون حقوقی رییس جمهور تعهد دولت به اجرای کامل منشور حقوق ش//هروندی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داش//ت: رییس جمهور و دولت تدبیر و امید پای اجرای کامل مفاد منشور حقوق شهروندی به عنوان یک اعتقاد راسخ ایستادهاند. مجید انصاری با تاکید بر اینکه منشور حقوق ش//هروندی یک برنامه تشریفاتی یا ژست سیاسی نبود، گفت: برنامه دکتر روحانی در دولت دوازدهم اجرای منشور حقوق شهروندی با توجه به تمام ابعاد و زوایای آن است. معاون حقوقی رییسجمهور با اشاره به اینکه در منشور حقوق ش//هروندی تمام ابعاد و ساحتهای حقوقی، فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: در اجرای منشور حقوق شهروندی اجرای بخشی که در اختیار قوه مجریه قرار دارد از مدتها پیش آغاز شده و به مرور در حال تکمیل و گسترش است و بخشی که در اختیار سایر قوا قرار دارد را نیز دکتر روحانی به عنوان مجری قانون اساسی پیگیری خواهد کرد تا با تفاهم و همدلی به اجرا درآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.