راهانتقامازتروریستها،پافشاریوحفظ مردمساالریدینیاست

محمدنهاوندیان:

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا-رییسدفتررییسجمهوردریادداشتیتاکیدکرد:موثرترینراهانتقام از طراحان جنایت تروریستی چهارشنبه گذشته تهران، پافشاری بر پیام وحدت و حضور92 اردیبهشت،پاسداریازمردمساالریدینیواستواریدرمسیرپیشرفت و اعتدال است.در بخشی از یادداشت محمد نهاوندیان آمده است: آنچه بدخواهان چشم دیدن آن در ایران را ندارند، آزادی، آرامش و امنیت است.وی افزود: آنچه حامیانترورراخشمگینمیکند،دیدنهمبستگی،نشاطوشکوفاییاقتصادی در ایران است و آنچه نسخه تکفیری و خشونتبار و تحریفی آنان از دین را باطل میکند، ارائه الگوی موفق آزادی، استقالل و مردمساالری در ایران اسالمی است. نهاوندیاندراینیادداشتخاطرنشانکرد:اربابانزر،زوروتزویرکهتروریستهای زنجیریرامیپرورندوگسیلمیکنند،میخواهندگفتمانجامعهایرانراازتولیدو اشتغالمنحرفکردهوکشورراازوحدتبهدودستگیبکشانندواحساسناامنی راجانشینامنیتاقتصادی،سیاسیوفرهنگیکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.