تکذیبدیداروزیرخارجهقطرباسردارسلیمانی

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- وزیر خارجه قطر اخبار برخی رسانهها مبنی بر دیدار با سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران را رد کرد و در مصاحبهای که با راشاتودی عربی داشت، گفت: اینها همه توهم است. وی همه اظهارنظرهای منتسب به این دیدار را نیز رد کرد. شیخ محمد بن عبدالرمضان آل ثانی، وزیر خارجه قطر عالقه دوحه به ادامه روابط با تهران را مورد تاکید قرار داد و گفت که کشورش از روابط سازنده با ایران حمایت میکند. وی درباره اهداف سفرش به مسکو نیز گفت: این سفربرایاطالعرسانیبهروسهادربارهابعادبحرانروابطقطروعربستانسعودی وهمپیمانانعربستانبودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.